BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5391/TCHQ-KTTT
V/v chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu thuộc dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH JEONGSAN VINA.
(Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai)

Trả lời công văn không số ngày 25/8/2009 của Công ty TNHHJEONGSAN VINA về việc đề nghị miễn thuế nhập khẩu máy móc, vật tư, thiết bị củaDự án đầu tư xây dựng sân golf, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 , Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ, thìhàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của Dự án khuyến khích đầu tư qui địnhtại Phụ lục I, II ban hành kèm theo Nghị định 149/2005/NĐ-CP hoặc Phụ lục I, IIban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ thuộcđối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

Thủ tục, hồ sơ hải quan, thủ tục hồ sơ đăng ký Danh mục hànghóa miễn thuế, thủ tục miễn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11, Điều101, Điều 102 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.

2. Trường hợp của Công ty JEONGSAN VINA, nếu Công ty có dựán thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư có sử dụng thường xuyên từ 500 - 5.000 lao độngtheo qui định tại khoản 29, mục IV, Danh mục B, Phụ lục I ban hành kèm theoNghị định 108/2006/NĐ-CP Đề nghị Công ty xây dựng danh mục hàng hóa nhập khẩumiễn thuế, cung cấp hồ sơ, đăng ký danh mục theo qui định tại Điều 11, Điều 101Thông tư 79/2009/TT-BTC với cơ quan Hải quan nơi có dự án đầu tư để được xemxét giải quyết theo qui định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty JEONGSAN VINA đượcbiết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông