công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 5392/TCHQ-GSQL
NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN VIỆC
XÁC NHẬN Đà LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Kínhgửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian vừa qua,Tổng cục Hải quan nhận được Công văn của Hải quan một số địa phương phản ánhvướng mắc khi thực hiện Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộtrưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu chuyển cửa khẩu, cụ thể là tại Quyết định này chưa quy định tráchnhiệm của đơn vị Hải quan nào ký xác nhận "Đã làm thủ tục Hải quan"vào ô 26 của tờ khai xuất khẩu đối với những lô hàng phải kiểm tra thực tế hànghóa, đăng ký tờ khai tại Chi Cục Hải quan ngoài cửa khẩu, nhưng kiểm tra thựctế hàng hóa do Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất thực hiện. Căn cứ Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, để Hải quan các tỉnh, thành phố thựchiện được thống nhất Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Đối với lô hàng xuất khẩu phải kiểm tra thực tế hàng hóa,đăng ký tờ khai tại Chi Cục Hải quan ngoài cửa khẩu, nhưng kiểm tra thực tếhàng hóa do Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất thực hiện thì trách nhiệm ký xácnhận "Đã làm thủ tục hải quan" vào ô 26 của tờ khai xuất khẩu là doChi cục Hải quan cửa khẩu xuất nơi tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa thựchiện.

Nhận được văn bản này yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì báo cáo kèm theo ýkiến đề xuất gửi Tổng cục Hải quan để có chỉ đạo.