BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5392/TCT-CS
V/v: thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1455/CT-KTT2 ngày 15/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An vướng mắc về hoàn thuế GTGT tại Công ty TNHH MTV J&J Fashion, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế quy định về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế;

Căn cứ Khoản 2 Điều 9, Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng quy định về thuế suất 0% và điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo trình bày tại công văn của Cục Thuế tỉnh Long An, trong quá trình thựchiện kiểm tra trước hoàn thuế GTGT tại Công ty TNHH MTV J&J Fashion phát hiện 03 tài khoản ngoại tệ dùng để thanh toán thu tiền hàng xuất khẩu Công ty chưa đăng ký với cơ quan thuế, bao gồm các tài khoản số 907190760803, 907190760813,907190760826 mở tại Ngân hàng TNHH CTBC - Chi nhánhTP. Hồ Chí Minh. Việc thanh toán, thu tiền hàng xuất khẩu được Công ty thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định.

Công ty đã đăng ký bổ sung với cơ quan thuế 03 tài khoản trên tại mẫu số 08-MST vào ngày 15/9/2014 sau ngày công bố quyết định kiểm tra.

Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Long An, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế về việc xử phạt đối với hành vi chậm đăng ký tài khoản và xử lý hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng điều kiện hoàn thuế theo quy định nêu tại công văn số1455/CT-KTT2 ngày 15/10/2014 nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn