VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------------------------

Số: 5392/VPCP-QHQT

V/v: phương án tham dự Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét báo cáo của Bộ Công Thương tại công văn số 6902/BCT-ĐB ngày 28 tháng 7 năm 2011 về phương án tham dự Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan tổ chức tại In-đo-nê-xia từ ngày 09 đến 13 tháng 8 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý phương án tham dự và các kiến nghị của Bộ Công Thương tại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;

- VPCP: BTCN, các Vụ: TH,

KTTH, KTN, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (2b).16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Phạm Viết Muôn