BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5395/CV-NLDK
V/v Xác nhận thiết bị chính hợp đồng thiết bị toàn bộ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan
- Công ty Điện lực 1

Bộ Công nghiệp đã nhận được công văn số 4448 EVN/ĐL1-P6 ngày 05/10/2004 của Công ty Điện lực I về việc xác nhận thiết bị chính Hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị (VTTB) cho dự án Mua sắm lắp đặt thiết bị truyền dẫn cho kết nối thông tin quang quốc tế Hà Nội - Móng Cái, Bộ Công nghiệp xác nhận:

Hàng hoá nhập khẩu thuộc Hợp đồng số 01/CEIG /PCI-SIEMENS ngày 31/8/2004 ký giữa Công ty Điện lực 1 và Công ty SIEMENS AG (Đức) cung cấp VTTB cho dự án Mua sắm lắp đặt thiết bị truyền dẫn cho kết nối thông tin quang quốc tế Hà Nội - Móng Cái (Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án số 1769/EVN-ĐL1 -P14 ngày 24/6/2004 và Quyết định phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp dự án số 2435A/EVN-ĐL1-P13 ngày 31/8/2004 của Công ty Điện lực 1) là hàng hoá thiết bị đồng bộ có thiết bị chính là Thiết bị truyền dẫn quang STM-16.

Bộ Công nghiệp đề nghị Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan liên quan giải quyết thủ tục cần thiết để số hàng trong Hợp đồng nói trên sớm được nhập khẩu, phục vụ cho thực hiện dự án đúng tiến độ./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
KT VỤ TRƯỞNG VỤ NĂNG LƯỢNG VÀ DẦU KHÍ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Thắng