ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------
V/v:Chỉnh trang, bảo đảm TTĐT, TT ATGT và VSMT khu vực Quảng trường Ga Hà Nội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:
- Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc;
- Công an Thành phố;
- Chủ tịch UBND các quận: Hoàn Kiếm, Đống Đa;
- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 8470/BGTVT-VT ngày 14/7/2014, để bảo đảm cảnh quan đô thị, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường khu vực Quảng trường Ga Hà Nội,Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan như sau:
- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các quận Hoàn Kiếm, UBND quận Đống Đa, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Công an Thành phố và các đơn vị liên quan của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để lập phương án sắp xếp, chỉnh trang tổng thể về bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, cảnh quan đô thị, công tác vệ sinh môi trường các tuyến phố xung quanh Ga Hà Nội (Lê Duẩn, Nguyễn Khuyến, Trần Quý Cáp...) và khu vực Quảng trường Ga; báo cáo về UBND Thành phố trước ngày 10/8/2014 để xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Đ/c Bộ trưởng Bộ GTVT; (để b/c)
- VPUB: CVP, PCVP N.V.Thịnh, XDGThai, TH;
- Lưu: VT, XDGTthang (18) - 5196.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng