BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5397/TCT-CS
V/v thanh huỷ chứng từ thu phí sử dụng đường bộ

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 4894/CT-HC ngày 09/10/2007 của Cục Thuếtỉnh Quảng Nam về thanh huỷ chứng từ thu phí sử dụng đường bộ, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Tại điểm 3.4, mục I, phần III, Thông tư số 90/2004/TT-BTCngày 7/9/2004 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụngphí sử dụng đường bộ có quy định:

 “3.4. Thanh huỷ vé thu phí đường bộ:

Vé thu phí đường bộ đã bán cho các đối tượng sử dụng, phầnlưu tại cửa soát vé được thanh huỷ theo ca kíp hàng ngày sau khi đối chiếu vớimáy đếm xe hoặc bộ phận bán vé, ký biên bản giữa bộ phận bán vé, bộ phận kiểmsoát vé và thủ trưởng trạm thu phí.

Cuống vé lượt lưu tại đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thuphí được thanh huỷ sau 3 tháng kể từ tháng bán cho người sử dụng.

Cuống vé tháng được thanh huỷ sau 6 tháng kể từ tháng sửdụng.

Cuống vé quý được thanh huỷ sau 1 năm kể từ năm phát hànhghi trên vé.

Việc thanh huỷ cuống các loại vé nêu tại tiết b, c, d nêutrên phải được Giám đốc Công ty quản lý đường bộ thu phí ra quyết định thanhhuỷ và khi thanh huỷ phải lập biên bản, có sự tham gia của cơ quan Thuế trựctiếp quản lý theo đúng thủ tục quy định về thanh huỷ biên lai ấn chỉ thuế.

Riêng phần vé lưu tại cửa soát vé thanh huỷ theo ca kíp hàngngày sau khi đã đối chiếu với bộ phận bán vé (có ký biên bản giữa 2 bộ phận),Thủ trưởng trạm thu phí quyết định thanh huỷ và chịu trách nhiệm về việc thanhhuỷ đó.”

Trường hợp CN công ty TNHH Đầu tư, thương mại, Du lịch HiệpPhúc tại Quảng Nam, việc thanh huỷ phần kiểm soát vé phí quốc lộ lượt thực hiệntheo quy định nêu trên. Cuống vé lượt lưu tại đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chứcthu phí được thanh huỷ sau 3 tháng kể từ tháng bán cho người sử dụng. Giám đốcCN Công ty TNHH đầu tư, thương mại du lịch Hiệp Phúc tại Quảng Nam ra quyếtđịnh thanh huỷ và khi thanh huỷ phải lập biên bản, có sự tham gia của cơ quanThuế trực tiếp quản lý theo đúng thủ tục quy định về thanh huỷ biên lai ấn chỉthuế.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Quảng Nam biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương