BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------
Số: 5398 /BGDĐT-GDQP
V/v: Tham gia tập huấn giáo viên, giảng viên GDQP-AN 2012
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2012

Kính gửi: - Các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ, TCCN
- Các trung tâm GDQP-AN sinh viên
Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh (GDQP-AN) trong tình hình mới; Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh và thực hiện chương trình công tác năm về nhiệm vụ GDQP-AN, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở lớp tập huấn cho giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học GDQP-AN các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên toàn quốc hàng năm. Việc tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quân sự, chương trình, giáo trình, phương pháp dạy học và cập nhật những kiến thức mới để áp dụng vào giảng dạy môn học GDQP-AN đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Những ý kiến đóng góp của các đơn vị về công tác tổ chức, Vụ Giáo dục Quốc phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc tiếp thu để công tác tổ chức đợt tập huấn tới có chất lượng cao hơn.
Thực tế qua tập huấn, hầu hết Lãnh đạo các cơ sở giáo dục, các đồng chí lãnh đạo trung tâm, khoa, bộ môn đã quan tâm, tạo điều kiện để các đồng chí giảng viên, giáo viên tham gia đầy đủ, đúng thành phần như các Trung tâm GDQP-AN sinh viên, các khoa, bộ môn có sĩ quan biệt phái tại các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên việc chấp hành quy định của Ban Tổ chức Hội nghị tập huấn năm 2012 của một số lãnh đạo các cơ sở giáo dục và cá nhân tại một số nhà trường chưa nghiêm túc, trong quá trình tập huấn vắng mặt một số buổi không có lý do (có danh sách kèm theo).
Tham gia tập huấn là trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được cử đi tập huấn, việc chấp hành thời gian giờ giấc thiếu nghiêm túc thể hiện ý thức chấp hành nội quy, quy định của ngành làm ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả của lớp tập huấn, chất lượng giảng dạy môn học GDQP-AN. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường có những giảng viên, giáo viên vi phạm nghiêm khắc kiểm điểm quy rõ trách nhiệm, đồng thời rút kinh nghiệm để các đồng chí giảng viên, giáo viên GDQP-AN tập huấn đợt sau có chất lượng tốt hơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c);
- Lưu VT, Vụ GDQP.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Thiện Minh


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------------------------
DANH SÁCH
CÁC CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ VẮNG MẶT KHÔNG CÓ LÝ DO TRONG HỘI NGHỊ TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN GDQP-AN CÁC TRƯỜNG ĐH,CĐ, TCCN, CÁC TT GDQP-AN
SINH VIÊN NĂM 2012
(Kèm theo công văn số: 5398 /BGD ĐT-GDQP ngày 20 tháng 8 năm 2012)
Đợt 1 từ ngày 30/7 đến ngày 03/8/2012 tại Cửa Lò Nghệ An

STT
CÁ NHÂN VI PHẠM
ĐƠN VỊ
THỜI GIAN
(Ngày)
GHI CHÚ
01
Trần Ngọc Sanh
Trường CĐ Sư phạm Yên Bái
01
02
Nguyễn Hồng Quang
Trường CĐ Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
01
03
Nguyễn Tự Cường
Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An
01
04
Nguyễn Văn Chiến
01
05
Lê Trung Tùng
01
06
Thái Văn Hội
01
07
Lê Viết Vinh
01
08
Nguyễn Hải Hậu
01
09
Cao Đức Duẩn
01
10
Phan Văn Dũng
Trường Trung cấp Nguyễn Hữu Cảnh
1,5
11
Trần Quốc Huy
1,5
12
Nguyễn Tấn Phát
1,5
13
Nguyễn Đình Hùng
Trường TC Thương mại TW5
1,5
14
Phạm Xuân Thỉnh
Trường TC Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn
01
15
Nguyễn Ngọc Trung
Trường TC Nông nghiệp Nam Định
01

Đợt 2 ( Từ ngày 07/8 đến ngày 11/8/2012 tại TP Hồ Chí Minh)

STT
CÁ NHÂN VI PHẠM
ĐƠN VỊ
THỜI GIAN
(Ngày)
GHI CHÚ
01
Lê Văn Quốc
Trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu
01
02
Nguyễn Thanh Sơn
01
03
Phan Cảnh Thép
Trường TC Kinh tế Đồng Nai
01
04
Ngô Ngọc Tuân
01
05
Lương Mạnh Quang
01
06
Hoàng Văn Tranh
01
07
Nguyễn Sỹ Hoàng
01