BỘ XÂY DỰNG
--------------------
V/v: Lĩnh vực hoạt động kinh doanh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Công ty TNHH VSL Việt Nam
Trả lời văn bản số VSLVN/ 11/Out /Man/TDL/L/0213 ngày 19/05/2011 của Công ty TNHH VSL Việt Nam về việc cung cấp dịch vụ hoạt động kinh doanh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Dịch vụ xử lý nền móng công trình, thi công cấu kiện chế tạo sẵn cho các công trình là hệ thanh cường độ cao và mối nối thép là một trong các dịch vụ thi công xây dựng, gia cố nền đất công trình; thi công các cấu kiến chế tạo sẵn đã được Bộ Xây dựng chấp thuận tại văn bản số 1896/BXD-HĐXD ngày 30/9/2010 và được UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 411043001124 ngày 04/4/2011 bổ sung mục tiêu hoạt động cho Công ty TNHH VSL Việt Nam.
Do vậy, Công ty TNHH VSL Việt Nam được phép cung cấp dịch vụ thi công xử lý nền móng, thi công các cấu kiện chế tạo sẵn cho các công trình xây dựng. Khi hoạt động doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định.
Căn cứ ý kiến nêu trên, đề nghị Công ty TNHH VSL Việt Nam nghiên cứu để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VT, HĐXD (VQT - 03).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Đã ký)
Trần Ngọc Thiện