BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 54/BXD-KHCN
V/v Chuyển quyền quản lý Phòng thí nghiệm LAS-XD174

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Khoa họcvà công nghệ

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 06/CV ngày 20 tháng 01 năm2010 của Viện Khoa học và phát triển công nghệ địa chất-nền móng xây dựng côngtrình, về việc chuyển quyền quản lý “Trung tâm giám định đo lường thuộc ViệnKhoa học và phát triển công nghệ địa chất-nền móng xây dựng công trình IGC, mãsố LAS-XD174”. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Bộ Xây dựng thống nhất việc chuyểnquyền quản lý “Trung tâm giám định đo lường thuộc Viện Khoa học và phát triểncông nghệ địa chất-nền móng xây dựng công trình IGC” sang “Trung tâm giám địnhđo lường IGC thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Khoa học và công nghệ”, địa chỉ số226 Nguyễn Tất Thành-Phường 13-Quận 4-Tp. Hồ Chí Minh.

Vậy Bộ Xây dựng thông báo để Trung tâm giám định đo lườngIGC thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Khoa học và công nghệ, cùng các đơn vị cóliên quan biết để thực hiện ./.

Nơi nhận:
- nt
- Lưu VP, Vụ KHCN-MT

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG Vụ KHCN-MTTS. Nguyễn Trung Hoà