BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 54/BXD-KTQH
V/v trả lời các vướng mắc khi triển khai Luật QHĐT và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ ChíMinh

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 698/SQHKT-PC ngày 18/3/2011 của Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh về việcxin ý kiến về một số nội dung còn vướng mắc khi triển khai Luật Quy hoạch đôthị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

I/ Về công tác lập, thẩm định, phêduyệt và quản lý quy hoạch khu cụm công nghiệp:

1) Về công tác lập, thẩm định, phêduyệt khu – cụm công nghiệp :

a) Đối với quy hoạch chung xây dựngkhu đô thị – công nghiệp: Theo quy định theo khoản 1 Điều 16 của Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 về thực hiện chuyển tiếp đối với nhiệm vụ, đồ ánquy hoạch triển khai trước ngày 25/5/2010 thì quy hoạch chung xây dựng khu đôthị cảng Hiệp Phước và Khu dân cư công nghiệp Lê Minh Xuân đã được phê duyệtnhiệm vụ tiếp tục lập đồ án quy hoạch theo Luật Xây dựng và Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch xây dựng. Việc thẩm định và phê duyệtthực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định 37/2010/NĐ-CP .

b) Đối với quy hoạch chi tiết xâydựng khu công nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư 19/2008/TT-BXDngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phêduyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Nội dung thông tin liên lạc đãđược quy định tại điểm e mục 4.2 khoản 4 Phần II của Thông tư 19/2008/TT-BXD ;

- Đối với khu công nghiệp, việc đánhgiá tác động môi trường đã được quy định lập trong quá trình lập dự án, do đótrong bước lập quy hoạch chi tiết xây dựng không quy định nội dung đánh giá môitrường chiến lược.

2) Về quản lý quy hoạch xây dựng khucông nghiệp: được thực hiện theo quy định tại Phần III của Thông tư19/2008/TT-BXD .

II/ Về chấp thuận tổng mặt bằng,phương án kiến trúc công trình theo Nghị định 37/2010/NĐ-CP :

Theo quy định khoản 4 Điều 14 Nghịđịnh 37/2010/NĐ-CP bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giảipháp về hạ tầng kỹ thuật đối dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chứcthực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựngnhà chung cư) là một nội dung của thiết kế cơ sở. Trong quá trình thẩm định dựán, cơ quan đầu mối có trách nhiệm gửi các cơ quan có liên quan góp ý thiết kếcơ sở, trong đó có nội dung về giải pháp tổng mặt bằng, phương án kiến trúc, hạtầng kỹ thuật đảm bảo phù hợp với giấy phép quy hoạch đã được cấp. Việc quyđịnh trình tự, hình thức, cơ quan góp ý do Uỷ ban nhân dân Thành phố quyết địnhphù hợp với điều kiện đặc thù quản lý của địa phương, trên nguyên tắc phù hợpvới quy định pháp luật, không phát sinh thủ tục hành chính.

III/ Về công tác cấp giấy phép quyhoạch :

Về gia hạn và điều chỉnh giấy phépquy hoạch:

Theo Chương IV Nghị định37/2010/NĐ-CP về Giấy phép quy hoạch, không quy định việc gia hạn và điều chỉnhgiấy phép quy hoạch. Do đó, đối với trường hợp không hoàn thành thủ tục về lậpdự án đầu tư hoặc có những điều chỉnh nội dung về quy mô, chỉ tiêu sử dụngđất...thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét cấp lại giấy phép quyhoạch.

Về pháp nhân cấp giấy phép quyhoạch:

Theo Điều 38 Nghị định 37/2010/NĐ-CP có quy định về thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch, bao gồm Báocáo pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án. Việc cấp giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân để thực hiện dự án theo quy địnhpháp luật về đầu tư kinh doanh và pháp luật liên quan về chuyên ngành kinhdoanh đó.

IV/ Về cấp chứng chỉ quyhoạch :

Căn cứ Luật Xây dựng, Luật Quy hoạchđô thị, việc cấp chứng chỉ quy hoạch là một hình thức cung cấp thông tin bằngvăn bản khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Chứng chỉ quy hoạch bao gồm nhữngthông tin của đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt (Điều 55 Luật Quy hoạchđô thị; Điều 33 Luật Xây dựng). Luật không quy định yêu cầu có giấy tờ pháp lýliên quan đến nhà, đất khi có nhu cầu cấp chứng chỉ quy hoạch. Việc tổ chức, cánhân sử dụng chứng chỉ quy hoạch sai mục đích, gây ảnh hưởng đến quyền lợi củachủ sở hữu sẽ được xử lý theo quy định pháp luật có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựnglàm cơ sở để Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố nghiên cứu triển khai.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KTQH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thu Hằng