BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn áp dụng nhóm lương cho công trình đê, kè sông, kè biển.

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2012

Kínhgửi: Công ty Cổ phần Xuân Thành Group

30/CV-XTG ngày 13/02/2012 của Công ty Cổ phần Xuân ThànhGroup về việc hướng dẫn áp dụng nhóm lương cho công trình đê, kè sông, kè biển.Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 củaChính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ trợ cấp lươngtrong các Công ty Nhà nước, thì công nhân, nhân viên trực tiếp xây dựng côngtrình đầu mối thủy lợi thuộc thang lương, bảng lương nhóm III, Ngành Xây dựngcơ bản. Vì vậy, việc áp dụng thang lương, bảng lương của nhóm III, Ngành Xâydựng cơ bản ban hành kèm205/2004/NĐ-CP cho công nhân, nhân viên trực tiếp thi công xây dựng đê, kèsông, kè biển là phù hợp.

Với nội dung trên, Công ty Cổphần Xuân Thành Group tổ chức thực hiện theo quy định

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh