BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 54/BXD-KTXD
V/v: Vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi7

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 120/BQL ngày 09/3/2009của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 7 về vướng mắc trong quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Việc phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trongdự toán xây lắp công trình xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựngtrong Thông tư số 17/2000/TT – BXD ngày 29/12/2000 về việc hướng dẫn phân loạivật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng.

2. Về lập dự toán chi phí lắp đặt thiết bị:

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình: “Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh được lập dựtoán như đối với dự toán chi phí xây dựng“.

Căn cứ hướng dẫn trên, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷlợi 7 tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh