BỘ TƯ PHÁP
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 54/CNTT-VP
V/v góp ý báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 10/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2010

Kính gửi:

- Chánh Văn phòng Bộ;
- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
- Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự;
- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;
- Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc sơ kết Chỉthị số 01/CT-BTP ngày 10/6/2009 về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tintrong ngành Tư pháp giai đoạn 2009-2010, Bộ đã có Công văn yêu cầu Thủ trưởngcác đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sựcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình thực hiện Chỉthị của đơn vị trong thời gian qua. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Cục Côngnghệ thông tin đã tổng hợp, xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số01/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tintrong ngành Tư pháp giai đoạn 2009 - 2010, đề xuất các giải pháp để đẩy mạnhhơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực của Bộ, ngành, nhằm phụcvụ tốt yêu cầu quản lý Nhà nước và việc giải quyết công việc của người dân vàdoanh nghiệp.

Cục Công nghệ thông tin đề nghị Thủ trưởng các đơn vị đónggóp ý kiến dự thảo Báo cáo sơ kết và gửi về Cục Công nghệ thông tin trước ngày 01/4/2010để Cục Công nghệ thông tin nghiên cứu, tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xem xét, kýban hành.

(Nội dung Dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số01/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tintrong ngành Tư pháp giai đoạn 2009 - 2010 được đăng tải tại Trang Thông tinđiều hành - Mục Văn bản của các đơn vị cần lấy ý kiến).

Quá thời hạn trên, nếu không nhận được ý kiến, Cục Công nghệthông tin xin được hiểu là Quý đơn vị hoàn toàn nhất trí với nội dung dự thảoBáo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị.

Cục Công nghệ thông tin rất mong nhận được sự phối hợp củacác đơn vị về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động củaBộ.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để b/c);
- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dũng