TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 54/GSQL-GQ1
V/v mã loại hình tờ khai nhập khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Côngty TNHH Điện Tử Philips Việt Nam

Trảlời công văn số 1812 ngày 18/12/2012 của Công ty TNHH Điện Tử Philips Việt Namvề việc xác định mã loại hình tờ khai nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan có ý kiến như sau:

Căncứ Quyết định số 02/QĐ-TCHQ ngày 02/01/2013 của Tổng cục Hải quan ban hành bộmã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì đối với trường hợp côngty có 100% vốn đầu tư nước ngoài thì khi nhập khẩu hàng hóa với mục đích kinhdoanh, Công ty sẽ đăng ký tờ khai theo loại hình nhập đầu tư nộp thuế (NDT08).

CụcGiám sát quản lý trả lời để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải