TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2010

Kính gửi:

Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí-Chi nhánh PVEP, Vũng Tàu
(101 Lê Lợi, Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 1947/TDKT-VT-HTSX ngày 18/8/2010 của Công ty PVEP về vướng mắc liên quan đếntính hợp lệ của C/O mẫu D Malaysia, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương của Malaysia đã có thưgửi ngày 11/8/2010 xác nhận chữ ký trên C/O, số tham chiếu KL2010/2/31468 làcủa Annuar bin Safian, người có thẩm quyền ký C/O mẫu D của Malaysia. Theo đó,chữ ký trên C/O là hợp lệ.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp vớiCục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, mang theo hồ sơ có liên quan để được hướngdẫn và xử lý.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Lưu: VT, TH (3 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải