BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/KTKĐCLGD-VB
V/v công nhận văn bằng do các cơ sở giáo dục Trung Quốc cấp

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Các cơ sở đào tạo;
- Các đơn vị tuyển dụng.

Về việc công nhận văn bằng do cáccơ sở giáo dục Trung Quốc cấp, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cóý kiến như sau:

1. Hiệp định đã được ký kết ngày15/3/2009 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namvà Bộ giáo dục nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa nêu rõ:

- Người có bằng cử nhân của cơsở giáo dục đại học được chính thức công nhận tại Trung Quốc có thể được xemxét vào học lấy bằng thạc sĩ tại Việt Nam tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của cơsở tiếp nhận. (khoản 4, Điều 5)

- Người có bằng thạc sĩ tạiTrung Quốc có thể xem xét vào học lấy bằng tiến sĩ tại Việt Nam, tùy thuộc vàođề cương nghiên cứu và những yêu cầu cụ thể của cơ sở tiếp nhận. (khoản 5,Điều 5)

2. Quy định về trình tự, thủ tụccông nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hànhkèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo nêu rõ:

- Văn bằng của người Việt Nam docơ sở giáo dục nước ngoài cấp được công nhận khi thuộc phạm vi áp dụng của Hiệpđịnh về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng. (điểm b,khoản 1, Điều 3)

- Văn bằng thuộc trường hợp quyđịnh tại điểm b, khoản 1 Điều này được công nhận theo những quy định củaHiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặcĐiều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam đã ký kết hoặc là thành viên. Người có văn bằng thuộc trườnghợp này không phải làm thủ tục công nhận văn bằng theo quy định của văn bảnnày. (khoản 3, Điều 3)

Đề nghị các cơ sở đào tạo và cácđơn vị tuyển dụng căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Bùi Văn Ga (để b/c);
- CT. Ngô Kim Khôi (để b/c);
- Lưu: VT, VB.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Nghĩa