BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54/LĐTBXH-TL
V/v xếp lương đối với viên chức làm việc tại các Ban quản lý dự án

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Tổng Công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam

Trả lời công văn số 03/TCCB-LĐ ngày 02/01/2003 của Tổng Công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điểm A và khoản 5, Điểm B, Mục III Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/199/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thì cán bộ, viên chức làm việc tại các Ban quản lý dự án thuộc các doanh nghiệp được xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ, trong đó các chức danh Giám Đốc, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án (Kế toán trưởng xếp lương tương đương với Phó Giám đốc) được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương cấp phòng, ban của hạng doanh nghiệp được xếp.

Như vậy, việc Tổng Công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam xếp lương chuyên môn cộng phụ cấp chức vụ 0,5 so với lương tối thiểu (tương đương Phó trưởng ban của Tổng Công ty hạng đặc biệt) đối với ông Phùng Văn Nghĩa, Kế toán trưởng Ban quản lí dự án Trung tâm giao dịch và điều hành Viễn Thông Quốc gia thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam là đúng qui định của Nhà nước.

Đề nghị Tổng Công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam liên hệ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để giải quyết chế độ hưu trí đối với ông Phùng Văn Nghĩa./.

TL BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân