BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 54/QLLĐNN-QLLĐ
V/v: ký xác nhận Bản cam kết cho lao động đi làm việc tại Đài Loan

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, TP trực thuộc TW

Liên quan đến việc ký xác nhận Bảncam kết về lương và chi phí cho người lao động đi làm việc tại Đài Loan theohợp đồng cá nhân sau khi Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoàitheo hợp đồng và các văn bản hướng dẫn Luật này chính thức có hiệu lực, CụcQuản lý lao động ngoài nước thông báo như sau:

Việc xác nhận Bản cam kết cho ngườilao động đi làm việc tại Đài Loan là quy định của phía Đài Loan. Đối với ngườilao động đi làm việc tại Đài Loan thông qua các doanh nghiệp XKLĐ, Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã đề nghị và hướngdẫn các cơ quan chủ quản của doanh nghiệp XKLĐ thực hiện xác nhận từ năm 2001.Từ năm 2005, khi Đài Loan bắt đầu tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam sang làmviệc theo hình thức hợp đồng cá nhân, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã cónhiều văn bản đề nghị và hướng dẫn các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xácnhận Bản cam kết cho người lao động khi người lao động đến thực hiện đăng kýhợp đồng cá nhân.

Đến nay, quy định này của phía ĐàiLoan chưa có điều chỉnh mới. Do vậy, Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghịcác Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương bên cạnh việc tổ chức tiếp nhận đăng ký hợp đồng cá nhân theo quy địnhmới, vẫn tiếp tục thực hiện việc ký xác nhận vào phần Cơ quan chủ quản trongBản cam kết của người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo hợp đồng cá nhân.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đềnghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương xác nhận Bản cam kết và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi làmviệc ở nước ngoài./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Các phòng TTLĐ, TTTT;
- Lưu VP, QLLĐ

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Quỳnh