VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 54/VPCP-KTN
V/v thăm dò, khai thác khoáng sản cao lanh tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương.

Xétđề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (công văn số 3156/UBND-SX ngày 14tháng 10 năm 2008), ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4616/BTNMT-ĐCKS ngày 18 tháng 11 năm 2008), Bộ Xây dựng (công văn số 964/BXD-VLXD ngày 23 tháng 5 năm 2008) về việc thăm dò, khai thác khoáng sảncao lanh tại Ấp 1, Ấp 6, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1.Đồng ý việc thăm dò khoáng sản cao lanh tại Ấp 1, Ấp 6, xã Minh Long, huyệnChơn Thành, tỉnh Bình Phước như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tạicông văn nêu trên.

Việccấp phép khai thác khoáng sản cao lanh tại khu vực nêu trên chỉ được xem xétsau khi Báo cáo thăm dò, trữ lượng mỏ được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoángsản phê duyệt.

2.Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phướcxem xét những vấn đề cụ thể liên quan đến đề án thăm dò khoáng sản cao lanh tạikhu vực nêu trên để cấp giấy phép thăm dò theo đúng quy định hiện hành.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và các cơ quanliên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý