TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 540/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn chứng từ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH giải pháp kỹ thuật AVNET (Việt Nam)
Địa chỉ: Tòa nhà Tuổi Trẻ, số 60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận
Mã số thuế: 0309498944

Trả lời văn bản số 015615/AVNET- ngày 12/3/2015 của Công ty về việc sử dụng hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2d Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

Trường hợp Công ty theo trình bày, có trụ sở tại Quận Phú Nhuận và có kho hàng tại quận 4 thì về nguyên tắc khi Công ty bán hàng, Công ty phải lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng, việc Công ty chuyển hóa đơn GTGT đến kho để lập và giao khách hàng khi bán hàng là không đúng quy định.

Trường hợp hóa đơn của Công ty có 2 tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” và “người bán hàng”, nếu người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền cho người trực tiếp bán hàng ký thay thì phải đóng dấu của Công ty vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn, nếu thủ trưởng Công ty đã ký tên và đóng dấu tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” thì không được đóng dấu treo vào phía trên bên trái tờ hóa đơn. Việc Công ty đóng dấu 2 lần trên cùng một tờ hóa đơn (một dấu đóng ở tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị”, một dấu treo đóng phía trên bên trái của tờ hóa đơn) là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT,TTHT.
3319-6662425/2015-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga