BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 540/TCHQ-GSQL
V/v áp mã số mặt hàng nhôm

Hà Nội, ngày 04 tháng 2 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Công ty Cổ phần Hyundai Aluminum Vina.
(Đ/c Đường B2 khu B - Khu công nghiệp Phố Nối - Văn Lâm - Hưng Yên)

Trả lời công văn số 1858/HQBD-NV ngày 25/9/2008 của Cục Hảiquan tỉnh Bình Dương và công văn số 292-08 CV-HAV ngày 26/12/2008 của Công tyCổ phần Hyundai Aluminum Vina, về việc phân loại, áp mã số mặt hàng nhôm, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnviệc phân loại hàng hoá; áp dụng qui tắc phân loại hàng hoá của Hệ thống hànghoá mô tả và mã hoá hàng hoá của Tổ chức Hải quan Thế giới (HS) thì:

- Mặt hàng nhôm tấm đã được làm phẳng bề mặt bằng cách lànhẹ bề mặt khi sản phẩm còn nóng, hình dạng chữ nhật hoặc hình vuông, với mọiloại kích thước nhưng có chiều dày không quá 1/10 chiều rộng, thuộc nhóm 7606,tuỳ theo là loại nhôm hợp kim hay không hợp kim sẽ thuộc các mã số chi tiết từ7606.11.00.10 đến 7606.92.90.00.

- Mặt hàng nhôm thanh hợp kim, đáp ứng các tiêu chí nêu tạichú giải 1a chương 76 của Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, thuộc mã số7604.29.10.00, thuế suất nhập khẩu ưu đãi là 5%.

Tổng cục hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và Côngty Cổ phần Hyundai Aluminum Vina biết và đối chiếu với hàng hoá do các doanhnghiệp nhập khẩu để áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu theo đúng quy định củaBiểu thuế có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hoá nhập khẩu./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn