BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 540/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất tại nông thôn miền núi.

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2009

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời Công văn số 3023/CV-THNVDT ngày 24/12/2008 và Công văn số 2257/CV-THNVDT ngày 29/9/2007 củaCục Thuế tỉnh Gia Lai hỏi về thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3,Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3, Điều 50 Luật Đấtđai năm 2003 quy định: “Hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại địa phương vàtrực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối tạivùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn ở miền núi, hải đảo, nay được Uỷ bannhân dân xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranhchấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sửdụng đất;”

Căn cứ quy định nêu trên, hộ giađình sử dụng đất nông nghiệp có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếpsản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản tại vùng có điều kiệnkinh tế- xã hội khó khăn ở miền núi, hải đảo theo quy định của Chính phủ sửdụng đất ở ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 nhưng không cómột trong các loại Giấy tờ theo quy định tại Khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai năm2003, nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận không có tranh chấp, phù hợp quyhoạch đất ở thì hộ gia đình không phải nộp tiền sử dụng đất. Riêng trường hợpthửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở thì diện tích đất ở không phải nộp tiềnsử dụng đất được xác định theo Điều 87 Luât Đất đai năm 2003 và khoản 2, Điều45 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành LuậtĐất đai.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, QLCS;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT , CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương