BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 540/TCT-KTNB v/v rà soát hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 14/10/2019, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4154/TCT-KTNB gửi đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để yêu cầu thực hiện việc rà soát tất cả các hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người nộp thuế theo địa bàn quản lý trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trước thời điểm Cơ quan Thuế và Cơ quan Đăng ký đất đai triển khai Quy chế phối hợp số 1955/QCPH-TCT-TCQLĐĐ ngày 14/10/2015 về việc quy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ Tài chính về đất đai để đảm bảo việc xác định nghĩa vụ tài chính của Cơ quan Thuế được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Qua tổng hợp báo cáo của các Cục Thuế về kết quả triển khai công văn số 4154/TCT-KTNB nêu trên thì số hồ sơ có sai phạm qua rà soát là không nhiều.

Tuy nhiên, qua một số vụ việc phát sinh tại Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, Cục Thuế tỉnh Bình Dương...cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với công chức thuộc Cơ quan Thuế do thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ khi xác định nghĩa vụ Tài chính, ký duyệt các thông báo nộp tiền sử dụng đất trái quy định đối với các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, tính tiền sử dụng đất sai quy định khi được nhà nước giao đất...

Nhm kịp thời khc phục ngăn chặn và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu Đồng chí Cục trưởng Cc Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung tại công văn số 4154/TCT-KTNB ngày 14/10/2019, công văn số 404/TCT-KTNB ngày 18/02/2021 của Tổng cục Thuế.

2. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn thuộc Cơ quan Thuế cần thực hiện phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài nguyên Môi trường để đối chiếu các thông tin hồ sơ địa chính của người nộp thuế; bổ sung thông tin, tài liệu để đảm bảo thông tin giữa 02 đơn vị thống nhất và việc xác định nghĩa vụ tài chính là đầy đủ căn cứ pháp lý. Trong quá trình phối hợp, đối với những trường hợp có vướng mắc, Cục Thuế cần xác định rõ trách nhiệm của Cơ quan Thuế cũng như các cơ quan liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính...ở từng khâu của quy trình xác định vị trí đất, mục đích sử dụng đất, giá đất tính thu tiền sử dụng đất và tham mưu với UBND cấp tỉnh trong quyết định Bảng giá đất tính thu tiền sử dụng đất của các trường hợp cụ thể đi với hình thức nhà nước giao đất không thông qua đấu giá làm cơ sở để Cơ quan thuế thực hiện việc xác định nghĩa vụ Tài chính về tiền sử đụng đất của người nộp thuế.

3. Trường hợp qua kiểm tra, rà soát kịp thời phát hiện các hồ sơ có vi phạm, Cơ quan thuế xử lý theo đúng quy định. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo Tổng cục Thuế để có chỉ đạo kịp thời.

>> Xem thêm:  Người sử dụng lao động là gì ? Quy định pháp luật về người sử dụng lao động

Tổng cục Thuế thông báo đến các đồng chí Cục trưởng biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo BTC (để b/c);
- Lãnh đạo TCT (để chỉ đạo);
- Vụ: TCCB, PC, CS, KK&KTT, DNNCN, CNTT, VP (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, KTNB (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn