VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 540/VPCP-KTTH
V/v chính sách miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp.

Xét báo cáo, đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trìnhsố 150/TTr-BTC ngày 12 tháng 12năm2014về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việcquản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới; Thủ tướngChính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ vấn đề chính sách miễnthuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới tại phiên họp thường kỳtháng 01 năm 2015 để Chính phủ xem xét, quyếtđịnh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quanliên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, NG, NNPTNT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, V.I, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp