BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5406 TC/TCT
V/v miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty cấp thoát nước và môi trường số 1 Vĩnh Phúc

Trả lời công văn số 24/CV-KH ngành 6/3/2003 của Công ty cấp thoát nước và môi trường số 1 Vĩnh Phúc về việc miễn thuế thiết bị, vật tư, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 26 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ có qui định: miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ) nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc mở rộng qui mô đầu tư, đổi mới công nghệ. Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nói tại Điều này muốn được hưởng miễn thuế thì phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho hưởng ưu đãi đầu tư chấp thuận và phải đăng ký với hải quan cửa khẩu để thực hiện.

Vậy cơ sở sản xuất kinh doanh có dự án đầu tư nhập khẩu thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ) thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho hưởng ưu đãi đầu tư chấp thuận và phải đăng ký với hải quan cửa khẩu để thực hiện.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty cấp thoát nước và môi trường số 1 Vĩnh Phúc được biết và liên hệ với hải quan cửa khẩu để được giải quyết cụ thể theo đúng qui định nêu trên./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An