NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5409/NHNN-TDHT
V/v cho phép triển khai Đề án thí điểm Quỹ an toàn hệ thống QTDND tỉnh Hưng Yên

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2007

Kinh gửi:

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên;
- Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương.

Về đề nghị tại Tờ trình ngày20/04/2007 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên và Quỹ tín dụng nhândân (QTDND) Trung ương “V/v: Thí điểm thành lập Quỹ an toàn hệ thống QTDNDtỉnh Hưng Yên”, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho phép triển khai “Đềán thí điểm thành lập Quỹ an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Hưng Yên”theo như đề nghị tại Tờ trình nói trên để áp dụng trong hệ thống QTDND trênđịa bàn tỉnh Hưng Yên.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnhHưng Yên chịu trách nhiệm chuẩn y “Quy chế tạm thời trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ an toàn hệ thống Quỹtín dụng nhân dântỉnh HưngYên” và thành phầnBan quản lý Quỹ an toàn hệ thống QTDND tỉnh Hưng Yên theo nghị quyết của cácQTDND tại Hội nghị thành lập Quỹ an toàn hệ thống QTDND trên địa bàn tỉnh HưngYên; đồng thời chỉ đạo và giám sát các QTDND trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thựchiện Đề án và định kỳ hàng quý báo cáo về NHNN Việt Nam tình hình triển khaithực hiện Đề án.

3. Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương có trách nhiệm phối hợpvới NHNN chi nhánh tỉnh Hưng Yên tổ chức triển khai thực hiện Đề án, đồng thờitạo mọi điều kiện cho Ban quản lý Quỹ an toàn hệ thống QTDND tỉnh Hưng Yên quảnlý và sử dụng Quỹ an toàn hệ thống QTDND theo đúng những nội dung quy địnhtrong “Quychế tạm thờitrích lập, quản lý, sử dụng Quỹ an toàn hệthống Quỹ tín dụng nhân dântỉnhHưng Yên” đã đượcchuẩn y.

Nhận được Công văn này, yêucầu NHNN chi nhánh tỉnh Hưng Yên và QTDND Trung ương khẩn trương tổ chức triểnkhai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thống đốc NHNN (để b/c);
- Bộ Tài chính ( để biết và
- UBND tỉnh An Giang phối hợp);
- Thanh tra NHNN
- Hiệp hội QTDNDVN (để biết);
- Lưu VP, Vụ CTCTDHT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC

Trần Minh Tuấn