BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 541/BXD-KTXD
V/v Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1612/ĐHB-QLDA ngày 27/12/2016 của Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc đề nghị hướng dẫn quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng, các bên phải có trách nhiệm thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký. Khi một bên không thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký là đã vi phạm hợp đồng. Khi đó, việc xử lý các vi phạm hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và các quy định của pháp luật về hợp đồng có liên quan.

Vì vậy, khi một thành viên trong liên danh nhà thầu không thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình, bao gồm cả các nghĩa vụ đối với các thành viên còn lại trong liên danh theo thỏa thuận liên danh giữa các bên và nội dung hợp đồng xây dựng mà liên danh đã ký với chủ đầu tư, thì thành viên đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, các thành viên còn lại trong liên danh và trước pháp luật về những thiệt hại do thành viên đó gây ra.

Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký với liên danh nhà thầu, thỏa thuận liên danh giữa các nhà thầu và các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng để yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng các thỏa thuận của hợp đồng đã ký và bồi thường những thiệt hại do thanh viên đó gây ra; trường hợp thành viên liên danh đó vẫn không thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình theo các thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan, thì Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc có thể khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài theo đúng thỏa thuận về xử lý tranh chấp trong hợp đồng đã ký.

Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc căn cứ ý kiến trên để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh