BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 541/TCT-CS
V/v: giá tính thuế tài nguyên

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang.

Trả lời Công văn số 2901/CT-TTHT ngày 21/11/2011 của CụcThuế tỉnh Tuyên Quang hỏi về giá tính thuế tài nguyên đối với đá khai thác,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 3 Luật Thuế tài nguyên quy định: "3.Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đốitượng chịu thuế tài nguyên."

- Tại khoản 2, Điều 53 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 quyđịnh: "2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải cóđủ các điều kiện sau đây:

a) Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thămdò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch quy định tại các điểm b, c và dkhoản 1 Điều 10 của Luật này. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phươngán sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai tháctiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủcho phép bằng văn bản;

b) Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kếtbảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

c) Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư củadự án đầu tư khai thác khoáng sản."

Tại khoản 1, khoản 2, Điều 55 Luật Khoáng sản số60/2010/QH12 quy định: "1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có cácquyền sau đây:

a) Sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến mục đíchkhai thác và khu vực được phép khai thác;

b) Tiến hành khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai tháckhoáng sản; . . . .

2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các nghĩa vụ sauđây:

a) Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấyphép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chínhkhác theo quy định của pháp luật;

b) Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thácxác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ; . . . "

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuếtỉnh Tuyên Quang thu thập hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ đávôi do cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp khai thác và doanh nghiệpđược doanh nghiệp được khai thác mỏ thuê lại khai thác đá để xác định rõ nghĩavụ nộp thuế tài nguyên của từng đơn vị.

Trường hợp đơn vị có Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đávôi thuê đơn vị không có Giấy phép khai thác thực hiện khai thác đá vôi thì đơnvị có Giấy phép khái thác khoáng sản mỏ đá vôi phải kê khai nộp thuế tài nguyênđối với toàn bộ sản lượng đá vôi khai thác từ mỏ đá theo Giấp phép đã được cấp.Giá tính thuế tài nguyên được quy định đối với từng trường hợp cụ thể tại Điều6 Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 27/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điều của Luật Thuê tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn mộtsố điều của Luật Thuế tài nguyên.

Trong trường hợp cần thiết Cục Thuế báo cáo UBND tỉnh TuyênQuang để chỉ đạo cơ quan chức năng thẩm tra, xác minh việc quản lý cấp phépkhai thác để làm rõ đối tượng nộp thuế, căn cứ tính thuế.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn