TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 541/TCT-DNNN
V/v: Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 1381/CT-TTr ngày 26/10/2005 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 11 Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/1/2003 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Dạy học, dạy nghề bao gồm: dạy văn hóa, ngoại ngữ, tin học, dạy múa hát, hội họa, nhạc, kịch xiếc, thể dục, thể thao, nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp cho mọi người”.

Căn cứ vào quy định trên thì việc hướng dẫn, kèm cặp kỹ sư vận hành, sửa chữa cho Nhà máy B.O.T thủy điện Cần Đơn, Ban Quản lý dự án công trình thủy điện Shork Phú Miêng là hoạt động dạy nghề nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghề nghiệp cho cán bộ, kỹ sư để vận hành, sửa chữa máy móc, thiết bị của Nhà máy và thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Phước biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Chính sách thuế;
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc