BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 541/TCT-PCCS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2007

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Nghệ An

Trảlời công văn số 06/CT-TTHT ngày 03/01/2007 của Cục thuế tỉnh Nghệ An về thuếGTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ hướng dẫn tại mục II phần A và mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTCng ày 12/12/2003 về thuế GTGT.

Tạiđiểm 3.27 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên quy định:“Cácloại hàng hóa, dịch vụ khác không quy định tại mục II phần A và mục II phần BThông tư này” áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Trườnghợp Cục đường sắt Việt Nam giao cho Công ty quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh tổ chứctuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn đường sắt theo hợp đồng kýkết giũa hai bên thuộc diện chịu thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Nghệ An biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương