VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 541/VPCP-NN
V/v xin chủ trương lập Dự án đầu tư Hồ sinh thái Đamay, tỉnh Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhNinh Thuận (công văn số 118/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2007), ý kiến của cácBộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9459/BKH-KTNN ngày 25 tháng 12 năm 2007),Tài chính (công văn số 17740/BTC-ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2007) về việc xin chủtrương đầu tư và bố trí vốn Dự án hồ sinh thái Đamay Vườn quốc gia Phước Bình,huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh NinhThuận chỉ đạo lập, tổ chức thẩm định, phê duyệt và huy động vốn đầu tư Dự án hồsinh thái Đamay Vườn quốc gia Phước Bình theo đúng quy định.

2. Sau khi Dự án được cấp có thẩm quyềnphê duyệt, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ một phần vốn đầu tư Dự án từ nguồn vốnbổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho tỉnh Ninh Thuận để thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy,
Các Vụ: KTTH, ĐP, KG, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (4), Huệ. 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý