VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5412/VPCP-QHQT
V/v điều chỉnh tỷ lệ tài trợ từ nguồn vốn IDA cho các gói thầu xây lắp của Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

Xét đề nghị của Ủy bannhân dân thành phố Hải Phòng về việcđiều chỉnh tỷ lệ tài trợ từ nguồn vốn IDA cho các gói thầu xây lắp của Dự án“Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng” vay vốn Ngân hàng Thế giới(WB), ý kiến đóng góp của: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 4338/NHNN-HTQT ngày 19 tháng 6 năm 2014); Bộ Tài chính (công văn số 8929/BTC-QLN ngày 02 tháng 7 năm 2014); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4303/BKHĐT-KTĐN ngày 07 tháng 7 năm 2014), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng TrungHải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điềuchỉnh phần vốn IDA tài trợ cho các gói thầu xây lắp của Dự án “Phát triển giaothông đô thị thành phố Hải Phòng” từ 85% lên thành 100% với chi phí tăng thêmkhoảng 18,874 triệu USD.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có tráchnhiệm phê duyệt việc điều chỉnh và phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Namhoàn tất việc sửa đổi Hiệp định tài trợ cho Dự án theo quy định hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cần đềxuất phương án sử dụng số vốn dư từ nguồn IDA chưa được phân bổ trong Dự án phùhợp với quy định hiện hành.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Các Vụ TH, KTTH, KTN, V.III
TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên