VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5413/VPCP-QHQT
V/v ký Hiệp định miễn thị thực với Pháp

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 3230 TTr/NG-LS ngày 30 tháng 9 năm 2004) về việc ký Hiệp định miễn thị thực với Pháp, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung Dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp về miễn thị thực lưu trú ngắn hạn trên cơ sở có đi có lại đối với người mang hộ chiếu ngoại giao.

- Giao lãnh đạo Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ ký Hiệp định này với đại diện Chính phủ Pháp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao