BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5416/TCHQ-TXNK
V/v mã số HS mặt hàng dược liệu

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2016

Kínhgửi: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco
(Địa chỉ: Số 66 Quốc lộ 30 - PhườngMỹ Phú - TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 638/CV-KDQT &XNK/DMC ngày 30/5/2016 của Công ty Cổ phầnxuất nhập khẩu Y tế Domesco về việc xin xác nhận mã số thuế nguyên liệu dược.Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Việc thực hiện xác định trước mã sốđược quy định tại Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tụchải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Điều 7 Thông tưsố 38/2015/TT-BTC 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy địnhvề thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuvà quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp Công ty Cổ phần xuất nhậpkhẩu Y tế Domesco có yêu cầu xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩutrước khi làm thủ tục hải quan, đề nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện theo cácquy định trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty Cổ phần xuất nhập khẩu ết./.


- Như trên;
-
PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL(Uyên) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh