VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5418/VPCP-KTTH
V/v xử lý vốn hỗ trợ Khu công nghiệp tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của BộKế hoạch và Đầu tư tại vănbản số 3424/BKHĐT-QLKKT ngày 03 tháng 6 năm 2014; ý kiến của các Bộ: Tài chính (vănbản số 8635/BTC-ĐT ngày 27 tháng 6 năm 2014), Công Thương (văn bản số 5409/BCT-KH ngày 17 tháng 6 năm 2014) về việchỗtrợ vốn ngân sách trung ương đầu tư hạ tầng thiết yếu Khu công nghiệpTằng Loỏng, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với Bộ Tàichính về việc ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Lào Cai tối đa không quá 70 tỷđồng (bảy mươi tỷ đồng) để đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải Khu côngnghiệp Tằng Loỏng theo cơ chế hỗ trợ hạ tầng cho Khu công nghiệp thứ 2 theoQuyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xử lý cụ thể theoquy định. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chủ động cân đối ngân sách địaphương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan và địa phương biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: KTN, TKBT, TH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng