BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 541TCT/ĐTNN
V/v Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2005

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội
- Công ty TNHH HAL Việt Nam
(Lô B19, Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số H050105-1/KTđề ngày 5/1/2005 của Công ty TNHH HAL Việt Nam (Công ty HAL Việt Nam) hỏi về việchoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hàng nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1, Mục III, Phần B và Điểm1, Mục II, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính,trường hợp Công ty HAL Việt Nam có phát sinh số thuế GTGT đầu vào ở khâu nhậpkhẩu, Công ty đã nộp thuế GTGT và có đầy đủ biên lai hợp lệ do cơ quan hải quancấp thì Công ty thuộc đối tượng được xem xét hoàn thuế theo hướng dẫn tại Điểm1a, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC nói trên.

Trường hợp Công ty HAL Việt Nam đã kê khai thuế GTGThàng tháng và lập hồ sơ số 151004/CV-KT-HAL ngày 15/10/2004 gửi Cục thuế thànhphố Hà Nội đề nghị hoàn thuế GTGT đầu vào của kỳ hoàn thuế từ tháng 1/2003 đếntháng 9/2004 nhưng do sơ suất nên Công ty đã kê khai số thông báo nộp thuế củacơ quan hải quan thay vì kê khai số biên lai nộp thuế do cơ quan hải quan cấp;sau đó, Công ty đã kê khai bổ sung số biên lai nộp thuế GTGT và nộp lại “Bảngkê chứng từ hàng hoá mua vào” cho cơ quan thuế (công văn số H 041217/KT ngày17/12/2004 gửi Cục thuế thành phố Hà Nội), để có cơ sở xem xét hoàn thuế GTGTcho Công ty, đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội kiểm tra hồ sơ và giải trình củaCông ty. Nếu Công ty đã có đầy đủ chứng từ, biên lai nộp thuế GTGT khâu nhậpkhẩu và nộp kịp thời đúng theo thông báo nộp thuế của cơ quan hải quan (cácthông báo thuế đã kê khai trong hồ sơ) thì Cục thuế giải quyết hoàn thuế GTGTcho Công ty HAL Việt Nam theo quy định, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính vềviệc chưa thực hiện đúng thủ tục kê khai thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội,Công ty TNHH HAL Việt Nam biết và thực hiện./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến