THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 542/TTg-KTN
V/v cơ cấu vốn Dự án xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm áp dụng mô hình PPP

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vậntải (công văn số 862/BGTVT-ĐTCT ngày 25 tháng 01 năm 2013) và ý kiến các Bộ: Kếhoạch và Đầu tư (công văn số 1539/BKHĐT-KCHTĐT ngày 11 tháng 3 năm 2013), Tàichính (công văn số 3790/BTC-QLN ngày 28 tháng 3 năm 2013), Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam (công văn số 1368/NHNN-HTQT ngày 04 tháng 3 năm 2013) về việc xác địnhcơ cấu vốn Dự án xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm áp dụngmô hình PPP, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thực hiện phương án Chínhphủ vay nguồn vốn IBRD và cho Doanh nghiệp dự án vay lại theo mức vay IBRD bảođảm giá trị Phần tham gia vốn của nhà nước (VGF) thấp nhất như ý kiến của BộTài chính tại văn bản số 3790/BTC-QLN ngày 28 tháng 3 năm 2013. Bộ Giao thôngvận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàngNhà nước Việt Nam làm việc, thống nhất với Ngân hàng Thế giới (WB) về thể thứcvay. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đàm phán với WB về khả năng phân bổcác nguồn vốn vay để có cơ sở phân bổ nguồn IDA cho năm tài khóa 2013-2014,không làm ảnh hưởng tới nguồn IDA được sử dụng cho các dự án an sinh xã hộikhác đã dự kiến phân bổ.

Sau khi thống nhất với WB các nộidung nêu trên, Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giátrị VGF và điều chỉnh Cơ chế quản lý, thực hiện Dự án.

2. Đồng ý về nguyên tắc việc thựchiện trước công tác khảo sát chi tiết, thiết kế bình đồ và cắm cọc giải phóngmặt bằng. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện, bảo đảmphù hợp với tiến độ chung của toàn dự án; không để phát sinh, điều chỉnh gâykhiếu kiện phức tạp; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trívốn từ ngân sách nhà nước cho công tác giải phóng mặt bằng theo Quyết định số 1597/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độDự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, QHQT, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải