TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC
THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 542/TXNK-CST
V/v thanh lý thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc.
(Xã Mường Khoa, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 34/2016/BPNM ngày 23/03/2016 của Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc đề nghị hướng dẫn về chính sách thuếkhi thanh lý thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Thủ tục thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa nhập khu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, điểmc.3 khoản 3 Điều 85 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015của Bộ Tài chính. Theo đó, trường hợp hàng hóa nhập khẩu đầu tư miễn thuế của Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc khi thực hiện thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng phải thực hiện kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan mới theo hưng dẫn tại Điều 21 Thông tư số Thông tư số 38/2015/TT-BTC .

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, Công ty liên hệ cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuếxuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CS (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng