BỘ TÀI NGUYÊN VÀMÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5421/B TNMT-KH
V/v nội dung chi sự nghiệp môi trường năm 2016 của các Bộ, ngành, địa phương

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo nội dung nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường năm 2016 đ quý Cơ quan tổ chức trin khai, thực hiện (nội dung tại Phụ lục kèm theo).

Chế độ và nội dung chi thực hiện theo Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-TNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường và các quy định hiện hành liên quan khác.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để phối hợp, xử lý./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban KH, CN&MT của Quốc hội;
- Bộ Tài chính;
- Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển;
- Tổng cục Môi trường;
- Lưu VT, KH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn
Minh Quang

DANH MỤC

DỰ ÁN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG HỖ TRỢ KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG TRUNG ƯƠNG NĂM 2016 CỦA TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo Công văn số
5421/BTNMT-KH ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Đơn vị: triệu đồng

TT

Tên dự án

Kinh phí thực hiện

Hồ sơ dự án

Quyết định cơ sở ONMT nghiêm trọng

Ghi chú

Tổng s

Kinh phí bộ, ngành, địa phương đề nghị phân b theo Quyết địnhsố 58/2008/QĐ-TTg

Kinh phí đã hỗ trợ từ NSTW

Kinh phí hỗ trợ năm 2016

Công văn đề nghị

QĐ phê duyệt dự án

Báo cáo đầu tư

Ngân sách Trung ương

Ngân sách địa phương

Tổng số

79.375

39.687

39.688

13.379

19.275

1

Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

42.920

21.460

21.460

7.152

9.000

2084/UBND-TH ngày 29/7/2014

1089/QĐ- UBND ngày 28/7/2014

x

1080/QĐ-UBND ngày 25/7/2014

2

Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

36.455

18.227

18.228

6.227

10.275

2083/UBND-TH ngày 29/7/2014

1088/QĐ-UBND ngày 28/7/2014

x

1080/QĐ- UBND ngày 25/7/2014

không hỗ trợ kinh phí dự phòng và chi khác

Đề nghị Quý Cơ quan gửi báo cáo tình hình thực hiện dự án về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/7/2016 để tổng hợp, theo dõi./.