BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5421/TCT-CS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trảlời công văn số 3136/CT-THNVDT ngày 29/11/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai vềthuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng gas bán cho doanhnghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tàichính về thuế GTGT:

“Cácloại hàng hóa, dịch vụ bán cho doanh nghiệp chế xuất và khu chế xuất: bảo hiểm;ngân hàng; bưu chính viễn thông; tư vấn; kiểm toán, kế toán; vận tải, bốc xếp,cho thuê nhà, văn phòng, kho bãi, hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho nhu cầu tiêudùng cho cá nhân người lao động; xăng dầu bán cho phương tiện vận tải khôngđược coi là xuất khẩu để áp dụng thuế suất 0% mà phải chịu thuế suất thuế giátrị gia tăng theo thuế suất quy định như đối với hàng hóa tiêu dùng tại ViệtNam”.

Tạiđiểm 3, Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính về thuếGTGT:

“1– Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, hoạt động xâydựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chếxuất. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng gia công xuất khẩu; hàng hóabán cho cửa hàng miễn thuế; hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGTxuất khẩu (trừ dịch vụ du lịch lữ hành ra nước ngoài; dịch vụ tái bảo hiểm ranước ngoài; dịch vụ tín dụng, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán ra nướcngoài và hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điểm 23, Điểm 27, Mục II, Phần A Thôngtư số 120/2003/TT-BTC ).

-Hàng hóa xuất khẩu bao gồm xuất khẩu ra nước ngoài kể cả ủy thác xuất khẩu, báncho doanh nghiệp chế xuất và các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quyđịnh của Chính phủ…”

Căncứ vào hướng dẫn nêu trên kể từ ngày Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tàichính (nêu trên) có hiệu lực thi hành đến trước ngày Thông tư số 84/2004/TT-BTCcủa Bộ Tài chính (nêu trên) có hiệu lực thi hành thì mặt hàng gas bán cho doanhnghiệp chế xuất để sử dụng nấu ăn giữa ca cho công nhân không được coi là xuấtkhẩu để áp dụng thuế suất 0% mà phải chịu thuế suất thuế giá trị giá tăng theothuế suất quy định như đối với hàng hóa tiêu dùng tại Việt Nam.

Kểtừ ngày Thông tư số 84/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành thìmặt hàng gas bán cho doanh nghiệp chế xuất để sử dụng nấu ăn giữa ca cho côngnhân nếu đáp ứng các điều kiện, thủ tục quy định tại điểm 1.2.d, Mục III, PhầnB Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính thì được áp dụng thuế suất thuếGTGT là 0%.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
-Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ; TTr;
- Lưu: VT; CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương