BẢO HIM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 5424/BHXH-TCKT
V/v hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại hệ thống Vietinbank.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, thành phố Cần Thơ, Khánh Hòa, Bình Thuận, Tiền Giang.

Ngày 26/12/2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vàNgân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) đã ký Hợp đồngnguyên tắc số 17250/BHXH-NHCT65 về hợp tác thu, thu nợ BHXH, bảo hiểm y tế(BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giữa BHXH Việt Nam và Vietinbank (gửi kèmVăn bản này). Để triển khai thực hiện Hợp đồng nguyên tắc số 17250/BHXH-NHCT65 BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọichung là BHXH tỉnh) thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. BHXH tỉnh căn cứ vào Hợp đồng số17250/BHXH-NHCT65 chủ động phối hợp với chi nhánh Vietinbank (Phụ lục số 01 kèmtheo Hợp đồng số 17250/BHXH-NHCT65 ) để ký Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH,BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chinhánh Vietinbank trên địa bàn toàn tỉnh theo Hợp đồng mẫu gửi kèm Văn bản này.

2. BHXH tỉnh thực hiện và hướng dẫn BHXH quận,huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là BHXH huyện) thực hiệnmột số công việc sau:

a) BHXH tỉnh, BHXH huyện thống nhất với chi nhánhVietinbank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” danh sáchcác doanh nghiệp do BHXH tỉnh, BHXH huyện quản lý thu theo phân cấp tại Quyếtđịnh số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việcban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu số 01kèm theo Hợp đồng mẫu).

Lưu ý:

- Danh sách này bao gồm cả các doanh nghiệp do BHXHtỉnh, BHXH huyện quản lý thu đang mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chinhánh Vietinbank ngoài chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tàikhoản “Tiền gửi thu BHXH” trên cùng địa bàn tỉnh, huyện.

- BHXH tỉnh, BHXH huyện không lập danh sách đối vớicác doanh nghiệp đã mở tài khoản tiền gửi thanh toán và thực hiện thu, thu nợBHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triểnViệt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

- Trong thời gian thực hiện, nếu có thay đổi danhsách các doanh nghiệp đã thống nhất giữa BHXH tỉnh, BHXH huyện và chi nhánhVietinbank trên địa bàn thì các bên có trách nhiệm thông báo cho nhau biết đểphối hợp điều chỉnh danh sách.

b) Mở và sử dụng tài khoản

- BHXH tỉnh sử dụng tài khoản “Tiền gửi thu BHXH”đã mở tại chi nhánh Vietinbank (Phụ lục số 01 kèm theo Hợp đồng số 17250/BHXH-NHCT65 )để nhận tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp do BHXH tỉnh quản lýtheo phân cấp tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH mở tài khoản tiền gửi thanh toántại các chi nhánh Vietinbank và tiền thu của BHXH huyện thực hiện thu, thu nợBHXH, BHYT, BHTN chuyển về.

- BHXH huyện mở mới 01 (một) tài khoản “Tiền gửithu BHXH” tại chi nhánh Vietinbank (Phụ lục số 02 kèm theo Hợp đồng số17250/BHXH-NHCT65 ) để nhận tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp doBHXH huyện quản lý thu theo phân cấp tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH mở tàikhoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietinbank.

- BHXH tỉnh, BHXH huyện thông báo cho nhau và thôngbáo cho các doanh nghiệp theo danh sách đã thống nhất với chi nhánh Vietinbanksố hiệu tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tại chinhánh Vietinbank và yêu cầu các doanh nghiệp này từ ngày 01/02/2015 nộp tiềnđóng BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản mới.

- Việc quản lý và sử dụng tài khoản “Tiền gửi thuBHXH”'được thực hiện theo đúng các quy định tại Hợp đồng số 17250/BHXH-NHCT65 Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đã ký giữa BHXH tỉnh và chi nhánhVietinbank và văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

c) Để triển khai thực hiện việc phối hợp thu, thunợ BHXH, BHYT, BHTN, trên cơ sở danh sách các doanh nghiệp đã thống nhất vớichi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thuBHXH”, BHXH tỉnh, BHXH huyện xác định ngay số phải đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng02/2015 của doanh nghiệp (Mẫu số 01 kèm theo Hợp đồng số 17250/BHXH-NHCT65 ) đểsau khi ký hợp đồng gửi cho chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mởtài khoản “Tiền gửi thu BHXH” phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp chuyển tiềnthu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh,BHXH huyện.

3. Tổ chức thực hiện

a) Các tỉnh, huyện không có tên tại Phụ lục số 01,02, 03 kèm theo Hợp đồng số 17250/BHXH-NHCT65 không thuộc phạm vi thực hiệntheo hướng dẫn tại Văn bản này.

b) BHXH tỉnh thực hiện ký Hợp đồng hợp tác thu, thunợ BHXH, BHYT, BHTN với chi nhánh Vietinbank (Mẫu số 01 kèm theo Công văn này),xong trước ngày 15/01/2015.

c) BHXH tỉnh sao gửi BHXH huyện Hợp đồng số 17250/BHXH-NHCT65 Văn bản này và Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN giữa BHXH tỉnh vàchi nhánh Vietinbank; triển khai, hướng dẫn BHXH huyện thực hiện đầy đủ, đúngnội dung quy định tại các Điều, Khoản của Hợp đồng số 17250/BHXH-NHCT65 và Vănbản này.

d) BHXH huyện thực hiện mở tài khoản “Tiền gửi thuBHXH” theo hướng dẫn của BHXH tỉnh và Văn bản này, xong trước ngày 20/01/2014.

e) Thời gian thực hiện hợp tác thu, thu nợ BHXH,BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chinhánh Vietinbank: 06 tháng, bắt đầu từ ngày 01/02/2015 đến hết ngày 31/7/2015. Sau06 tháng BHXH tỉnh phối hợp với chi nhánh Vietinbank trên địa bàn đánh giá,tổng hợp kết quả thực hiện gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 02/7/2015.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thờiphản ánh về BHXH Việt Nam (Ban Tài chính - Kế toán) để được hướng dẫn, giảiquyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo)
- Các PTGĐ;
- Vietinbank (để phối hợp thực hiện);
- Ban Thu;
- Lưu: VT, TCKT (2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCNguyễn Đình Khương

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc-----------------

HỢP ĐỒNG MẪU

HỢP TÁC THU, THUNỢ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘITỈNH ……………
VÀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG……………..

Số /BHXH-NHCT

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hộinước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 và các văn bảnhướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 đượcQuốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 vàcác văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốchội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và cácvăn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảohiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2001của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;

Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Namvà Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính quy định chitiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18/02/2008 giữa Bộ Lao động Thương binh vàXã hội, Bộ Tài chính và Ngân hàng nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục buộc tríchtiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xãhội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh;

Căn cứ thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014về việc hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịchvụ thanh toán;

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lýthu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm ytế.

Hôm nay, ngày tháng năm , tại ……………chúng tôi gồm có:

I. Bảo hiểm xã hội tỉnh…………

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Người đại diện:

Chức vụ:

II. Các Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phầnCông Thương Việt Nam tham gia thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảohiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh..., bao gồm:

1. Chi nhánh mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH”cho Bảo hiểm xã hội tỉnh...: Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương...

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Người đại diện:

Chức vụ:

2. Các chi nhánh khác tham gia thu, thu nợ bảohiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Phụ lục số 01 kèm theoHợp đồng này)

Bảo hiểm xã hội tỉnh... và các Chi nhánh Ngân hàngthương mại cổ phần Công Thương Việt Nam nói trên thỏa thuận và thống nhất kýkết hợp đồng này theo các điều kiện và điều khoản dưới đây.

Điều 1. Một số từ viết tắt

1. BHXH: Bảo hiểm xã hội.

2. BHYT: Bảo hiểm y tế.

3. BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp

4. Vietinbank: Ngân hàng thương mạicổ phần Công thương Việt Nam.

5. Tỉnh: Tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương.

6. Huyện: Quận, huyện, thị xã, thànhphố trực thuộc tỉnh.

7. Cơ quan BHXH gồm:

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Bảo hiểm xã hội huyện.

8. Hệ thống Vietinbank gồm:

- Hội sở chính;

- Chi nhánh Vietinbank.

Điều 2. Phạm vi thực hiện

1. Thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT,BHTN của doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh Vietinbanktrên địa bàn tỉnh.

2. Không thực hiện thu, thu nợ BHXH,BHYT, BHTN tại các huyện thuộc tỉnh chưa có chi nhánh Vietinbank.

Điều 3. Nội dung thực hiện

1. Chi nhánh Vietinbank phối hợp, đônđốc các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh Vietinbankthực hiện nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” củacơ quan BHXH mở tại chi nhánh Vietinbank đúng thời gian, đúng số tiền phải đóngtheo danh sách do cơ quan BHXH chuyển sang.

2. Chi nhánh Vietinbank thực hiệntrích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp mở tại chi nhánhVietinbank chuyển nộp vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của cơ quan BHXH sốtiền truy thu, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN theo quyết định của cấp có thẩm quyềnquy định tại Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN và các văn bảnsửa đổi, bổ sung (nếu có).

3. Chi nhánh Vietinbank phối hợp cungcấp cho cơ quan BHXH các thông tin chung về doanh nghiệp theo quy định của phápluật và tình hình thực hiện nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệpmở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh Vietinbank theo quy định tạiKhoản 1, Điều 2 Hợp đồng này.

4. Chi nhánh Vietinbank tạo điều kiệnhỗ trợ cho các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánhVietinbank vay vốn để nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động khidoanh nghiệp đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật và quyđịnh của Vietinbank.

Điều 4. Phối hợp thực hiện

1. Cơ quan BHXH và chi nhánhVietinbank nơi cơ quan BHXH mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” thống nhất danh sáchcác doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh Vietinbank theophân cấp quản lý thu tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH (Mẫu số 01 kèm theo Hợpđồng này).

Danh sách này bao gồm cả doanh nghiệpquy định tại Khoản 2 Điều này.

Danh sách này không bao gồm các doanhnghiệp đã mở tài khoản tiền gửi thanh toán và thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT,BHTN qua hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam vàNgân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Trong thời gian thực hiện, nếu cóthay đổi danh sách các doanh nghiệp đã thống nhất giữa cơ quan BHXH chi nhánhVietinbank trên địa bàn thì hai bên có trách nhiệm thông báo cho nhau biết đểphối hợp điều chỉnh danh sách.

2. Đối với doanh nghiệp do BHXH tỉnh,BHXH huyện quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN mở tài khoản tiền gửi tại các chi nhánhVietinbank trên cùng địa bàn tỉnh, huyện ngoài chi nhánh Vietinbank nơi BHXHtỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” thực hiện nộp tiền thu, thunợ BHXH, BHYT, BHTN về chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tàikhoản “Tiền gửi thu BHXH”.

Chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh,BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” có trách nhiệm tổng hợp danh sáchcác doanh nghiệp do BHXH tỉnh, huyện quản lý thu theo quy định đang mở tàikhoản thanh toán tại các chi nhánh Vietinbank thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT,BHTN trên cùng địa bàn tỉnh, huyện.

3. Hàng tháng, BHXH tỉnh, BHXH huyệngửi 01 bản Thông báo số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệptheo danh sách đã thống nhất cho chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyệnmở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” (Mẫu số 01 kèm theo Hợp đồng nguyên tắc) đểphối hợp đôn đốc các doanh nghiệp chuyển tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN vàotài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện.

Chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh,BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” có trách nhiệm thông báo cho cácchi nhánh Vietinbank trên cùng địa bàn tỉnh, huyện về số tiền phải đóng BHXH,BHYT, BHTN của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh.

4. Đối với các doanh nghiệp bị xửphạt theo quyết định của cấp có thẩm quyền, chi nhánh Vietinbank nơi doanhnghiệp mở tài khoản thực hiện trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán củadoanh nghiệp chuyển nộp vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của cơ quan BHXH theođúng quy định hiện hành và Hợp đồng này. Hồ sơ làm cơ sở để chi nhánhVietinbank thực hiện trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của các doanhnghiệp là quyết định buộc trích tiền truy nộp vào quỹ BHXH của cấp có thẩmquyền và quyết định này thay cho lệnh chuyển tiền của chủ tài khoản để tríchtiền từ tài khoản của doanh nghiệp nộp vào quỹ BHXH.

5. Hàng tháng, khi kết thúc tháng,chi nhánh Vietinbank nơi cơ quan BHXH mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” lập, gửibáo cáo tình hình thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN và trích tiền truy nộpvào quỹ BHXH, tiền phạt của các doanh nghiệp đã thống nhất danh sách theo quyđịnh tại Khoản 1 Điều này (Mẫu số 02 kèm theo Hợp đồng nguyên tắc) cho cơ quanBHXH theo phân cấp quản lý thu để đối chiếu, tổng hợp.

6. Đối với các doanh nghiệp chậm nộp,chưa nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, trong trường hợp cần thiết, theo đề nghịcủa cơ quan BHXH, chi nhánh Vietinbank cung cấp các thông tin chung về doanhnghiệp mở tài khoản tiền gửi tại chi nhánh Vietinbank theo quy định chung củapháp luật; tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp vay vốn để nộp tiền đóng BHXH,BHYT, BHTN cho người lao động khi doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện vay vốntheo quy định của pháp luật và quy định của Vietinbank.

7. Cơ quan BHXH phối hợp với chinhánh Vietinbank để được hỗ trợ về công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

Điều 5. Mở và sử dụng tài khoản“Tiền gửi thu BHXH”

1. BHXH tỉnh: Sử dụng tài khoản “Tiềngửi thu BHXH” đã mở tại chi nhánh Vietinbank để: Nhận tiền thu, thu nợ BHXH,BHYT, BHTN, trích tiền truy nộp vào quỹ BHXH, tiền phạt từ tài khoản tiền gửithanh toán của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi giao dịch tại chi nhánhVietinbank do BHXH tỉnh quản lý, trực tiếp thu; nhận tiền thu, thu nợ BHXH,BHYT, BHTN và lãi từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” mở tại chi nhánh Vietinbankcủa BHXH huyện thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN chuyển về.

2. BHXH huyện: Mở mới 01 (một) tàikhoản “Tiền gửi thu BHXH” tại chi nhánh Vietinbank (Phụ lục số 02 kèm theo Hợpđồng nguyên tắc) để nhận tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp doBHXH huyện quản lý thu theo phân cấp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại cácchi nhánh Vietinbank.

a) Nội dung tài khoản: Tài khoản nàyphản ánh số tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN; tiền trích truy nộp vào quỹ BHXHvà tiền phạt đối với các doanh nghiệp do BHXH huyện quản lý thu theo phân cấptại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chinhánh Vietinbank trên cùng địa bàn huyện; lãi tài khoản tiền gửi thu BHXH dochi nhánh Vietinbank trả.

Bên Có phản ánh:

- Số tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT,BHTN của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánhVietinbank.

- Số tiền trích truy nộp vào quỹBHXH, tiền phạt của doanh nghiệp mà tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chinhánh Vietinbank theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Số tiền lãi nhận được từ số dư trêntài khoản “Tiền gửi thu BHXH” do chi nhánh Vietinbank trả.

Bên Nợ phản ánh:

- Số tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT,BHTN; số tiền trích truy nộp vào quỹ BHXH; tiền phạt; lãi tài khoản “Tiền gửithu BHXH” của BHXH huyện chuyển về BHXH tỉnh.

- Chuyển về một tài khoản khác (trongtrường hợp thoái trả các khoản thu đã nộp vào “Tiền gửi thu BHXH” của BHXHhuyện) khi có lệnh bằng văn bản của Giám đốc BHXH tỉnh.

Số dư: Tài khoản này có số dư bên Có,phản ánh số tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN, số tiền trích truy nộp, số tiềnphạt từ tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp; lãi tài khoản “Tiền gửithu BHXH” của BHXH huyện chưa chuyển về BHXH tỉnh.

BHXH huyện không được sử dụng số tiềntrên tài khoản này vào bất cứ mục đích nào khác ngoài các nội dung nêu trên.

b) Chủ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH”của BHXH huyện phải đăng ký sử dụng dịch vụ tra cứu số dư, “Chương trình kếtnối thanh toán” để tiếp nhận thông tin về số dư, các giao dịch chuyển tiền trêntài khoản tiền gửi của đơn vị mình.

3. Quản lý và sử dụng tài khoản “Tiềngửi thu BHXH” thực hiện theo quy định tại Thỏa thuận liên ngành số 1058/LN-BHXH-NHCTVNngày 27/02/2012 về việc quản lý và sử dụng tài khoản tiền gửi của hệ thống BHXHViệt Nam mở tại hệ thống Vietinbank và văn bản hướng dẫn thực hiện thu, thu nợBHXH, BHYT, BHTN của BHXH Việt Nam.

Điều 6. Quy định về chuyển tiềnthu từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH cấp dưới về tài khoản “Tiền gửithu BHXH” của BHXH cấp trên

1. Quy định chuyển tiền thu từ tàikhoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện về tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” củaBHXH tỉnh

a) Khi số dư trên tài khoản “Tiền gửithu BHXH” của BHXH huyện đến cuối các ngày làm việc đạt định mức số dư theothông báo của BHXH Việt Nam thì chi nhánh Vietinbank tự động chuyển toàn bộ sốdư trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện về tài khoản “Tiền gửi thuBHXH” của BHXH tỉnh (sau khi để lại số dư tối thiểu 01 triệu đồng).

Tại thời điểm ký Hợp đồng này, địnhmức số dư đối với tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện là 100 triệuđồng. Khi có sự thay đổi về định mức số dư, BHXH Việt Nam có thông báo gửiVietinbank, Vietinbank có trách nhiệm thông báo và triển khai thực hiện trongtoàn hệ thống.

b) Vietinbank được tự động chuyểntiền từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH cấp huyện về tài khoản “Tiền gửithu BHXH” của BHXH cấp tỉnh theo quy định tại Hợp đồng này không cần có lệnhchuyển tiền của Chủ tài khoản.

2. Quy định chuyển tiền thu từ tàikhoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh về tài khoản “Tiền gửi thanh toán” củaBHXH Việt Nam mở tại Vietinbank Chi nhánh thành phố Hà Nội

Thực hiện theo quy định tại Thỏathuận liên ngành số 1058/LN-BHXH-NHCTVN và văn bản hướng dẫn thực hiện thu, thunợ BHXH, BHYT, BHTN của BHXH Việt Nam.

3. Vietinbank cài đặt trong toàn hệthống chương trình chuyển tiền tự động một chiều từ tài khoản “Tiền gửi thuBHXH” của BHXH huyện về tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, từ tàikhoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh về tài khoản “Tiền gửi thanh toán” củaBHXH Việt Nam vào cuối giờ các ngày làm việc theo định mức số dư quy định tạiKhoản 1, 2 Điều này theo nguyên tắc chuyển tiền tự động từ tài khoản “Tiền gửithu BHXH” của BHXH huyện về “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh trước khi chuyểntiền tự động từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh về tài khoản “Tiềngửi thanh toán” của BHXH Việt Nam.

4. Trường hợp số dư trên tài khoản “Tiềngửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện đến cuối ngày làm việc cuối cùng củatuần, tháng không đạt định mức số dư theo thông báo của BHXH Việt Nam thì chinhánh Vietinbank thực hiện chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản “Tiền gửi thuBHXH” của BHXH huyện về tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, từ tàikhoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh về tài khoản “Tiền gửi thanh toán” củaBHXH Việt Nam (sau khi để lại số dư tối thiểu theo quy định đối với tài khoảntừng cấp).

Riêng các ngày 30 và 31 tháng 12 củanăm, Vietinbank thực hiện chuyển tiền nhiều lần trong ngày khi số dư trên tàikhoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện đạt định mức số dư quy địnhtại Khoản 1, 2 Điều này, đến cuối ngày chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản“Tiền gửi thu BHXH” của BHXH cấp dưới về tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXHcấp trên (sau khi để lại số dư tối thiểu theo quy định đối với tài khoản từngcấp).

Điều 7. Trách nhiệm cơ quan BHXH

1. BHXH tỉnh, BHXH huyện thống nhấtvới chi nhánh Vietinbank nơi cơ quan BHXH mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” danhsách các doanh nghiệp theo phân cấp quản lý thu mở tài khoản tiền gửi thanhtoán tại chi nhánh Vietinbank trên địa bàn tỉnh, huyện.

2. Cung cấp cho chi nhánh Vietinbanknơi cơ quan BHXH mở tài khoản Thông báo số phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của doanhnghiệp .

3. Thực hiện đầy đủ mọi quy định, thủtục về mở, sử dụng tài khoản, giao dịch theo đúng quy định hiện hành của chinhánh Vietinbank.

4. Phối hợp với chi nhánh Vietinbankthực hiện đầy đủ, đúng các quy định tại Thỏa thuận liên ngành số1058/LN-BHXH-NHCTVN và Hợp đồng này.

5. Yêu cầu chi nhánh Vietinbank cungcấp các thông tin chung của các doanh nghiệp khi cần thiết.

6. Yêu cầu chi nhánh Vietinbank hỗtrợ công nghệ thông tin để cơ quan BHXH quản lý dữ liệu thu, thu nợ BHXH, BHYT,BHTN.

7. Yêu cầu chi nhánh Vietinbank bồithường những thiệt hại nếu chi nhánh Vietinbank để xảy ra sai sót, vi phạm lợidụng tiền trên tài khoản tiền gửi của cơ quan BHXH.

8. Chịu trách nhiệm về thiệt hại dolỗi của cơ quan BHXH.

Điều 8. Trách nhiệm của chi nhánhVietinbank

1. Phối hợp với cơ quan BHXH để thốngnhất danh sách các doanh nghiệp theo phân cấp quản lý thu mở tài khoản tiền gửithanh toán tại các chi nhánh Vietinbank trên địa bàn tỉnh, huyện.

2. Chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh,BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” làm đầu mối có trách nhiệm thôngbáo cho các chi nhánh Vietinbank trên cùng địa bàn tỉnh, huyện về số tiền phảiđóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp mở tài khoản tại chi nhánh; tổnghợp, thông tin báo cáo theo quy định tại Hợp đồng này.

3. Phối hợp với cơ quan BHXH để thựchiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN, trích tiền truy nộp vào quỹ BHXH theo quyếtđịnh của cấp có thẩm quyền theo đúng quy định tại Hợp đồng này. Trường hợp chinhánh Vietinbank cố tình hoặc trì hoãn không thực hiện trích tiền sẽ bị xử phạthành chính theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệvà hoạt động ngân hàng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

4. Thông báo cho cơ quan có thẩmquyền ra quyết định và cơ quan BHXH việc thực hiện trích tiền truy nộp vào quỹBHXH, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp biết.

5. Phối hợp với cơ quan BHXH thựchiện đầy đủ, đúng các quy định tại Thỏa thuận liên ngành số 1058/LN-BHXH-NHCTVN và Hợp đồng này.

6. Trong trường hợp cần thiết, phốihợp cung cấp các thông tin chung của các doanh nghiệp mở tài khoản tại chinhánh Vietinbank khi có yêu cầu của cơ quan BHXH; tạo điều kiện cho các doanhnghiệp mở tài khoản tại chi nhánh Vietinbank vay vốn để nộp BHXH, BHYT, BHTN.

7. Hỗ trợ công nghệ thông tin cho cơquan BHXH để quản lý dữ liệu thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN.

8. Chịu trách nhiệm về những thiệthại, vi phạm, lợi dụng trên tài khoản tiền gửi của BHXH các cấp do lỗi của chinhánh Vietinbank.

9. Chịu trách nhiệm về thiệt hại dolỗi của chi nhánh Vietinbank.

Điều 9. Phạt vi phạm hợp đồng

Nếu một trong hai bên vi phạm hợpđồng, tùy theo mức độ và hình thức vi phạm sẽ bị phạt theo quy định của phápluật.

Điều 10. Các trường hợp chấm dứthợp đồng

Hợp đồng này được chấm dứt khi xảy ramột trong các trường hợp sau:

1. Xảy ra sự kiện bất khả kháng theoquy định tại Bộ Luật dân sự.

2. Theo quyết định của cơ quan nhànước có thẩm quyền.

3. Theo Thỏa thuận của các bên.

4. Thực hiện không hiệu quả việc thu,thu nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 11. Điều chỉnh hợp đồng

1. Hợp đồng được điều chỉnh trong cáctrường hợp sau:

a) Thay đổi các căn cứ pháp lý

b) Thay đổi cơ chế, chính sách, cácquy định về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toáncủa Nhà nước.

2. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng

Nếu một trong các Bên có nhu cầu sửađổi hoặc bổ sung hợp đồng thì hai bên cùng bàn bạc, thỏa thuận nội dung điềuchỉnh và được lập thành văn bản do đại diện cấp có thẩm quyền của các bên xácnhận.

Điều 12. Cam kết chung

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng cácđiều, khoản của Hợp đồng này và các quy định của pháp luật, tự chịu trách nhiệmpháp lý đối với tất cả các hành vi của mình để không ảnh hưởng đến quyền vànghĩa vụ của bên kia.

2. Mọi tranh chấp phát sinh trong quátrình thực hiện hợp đồng sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng vàhòa giải trên tinh thần hợp tác.

3. Trường hợp hòa giải và thươnglượng không đạt kết quả thì tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân nơi cótrụ sở của cơ quan BHXH để giải quyết.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Thời gian thực hiện 06 tháng, từngày 01/2/2015 đến hết ngày 31/7/2015.

2. Sau 06 tháng thực hiện, BHXH tỉnhphối hợp với chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh mở tài khoản “Tiền gửi thuBHXH” đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện gửi về BHXH Việt Nam trước ngày02/7/2015.

3. Các bên phải có nghĩa vụ chấp hànhHợp đồng này. Trong quá trình thực hiện, các bên có trách nhiệm hỗ trợ, hợp tácvới nhau.

4. Tất cả các thông báo, trao đổigiữa hai bên theo Hợp đồng phải được lập thành văn bản và gửi đến bên kia theođịa chỉ nêu trên bằng công văn, thư điện tử hoặc Fax.

5. Hợp đồng này được lập thành 04 bảngốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản./.

CHI NHÁNH VIETINBANK...

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH..

CHI NHÁNH VIETINBANK...


Phụ lục số: 01
(Ban hành kèm theo Hợp đồng số /BHXH-NHCT ngày / /2014 của BHXH tỉnh... và các chi nhánh Vietinbank)

DANH SÁCH CÁC CHINHÁNH VIETINBANK
THỰC HIỆN THU, THU NỢ BHXH, BHYT, BHTN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...

Địa bàn

Tên chi nhánh ngân hàng

Điện thoại

Fax

Địa chỉ

Người đại din

Chức vụ

Ghi chú

Quận/Huyện...

Vietinbank....

Chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh/huyện...mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH”

Vietinbank ....

Quận/Huyện...

Vietinbank ....

Chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh/huyện...mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH”

Vietinbank ....


BHXH TỈNH/HUYỆN:………

Mẫu số 01(Ban hành kèm theo Hợp đồng số /BHXH-NHCT ngày / /2014 của BHXH tỉnh... và các chi nhánh Vietinbank)

DANH SÁCH CÁCDOANH NGHIỆP MỞ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THANH TOÁN TẠI CHI NHÁNH VIETINBANK THEOPHÂN CẤP QUẢN LÝ THU

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ của doanh nghiệp

Số tài khoản của doanh nghiệp

Nơi doanh nghiệp mở tài khoản

GIÁM ĐC CHI NHÁNH
VIETINBANK...

GIÁM ĐC BHXH TỈNH...