VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5424/VPCP-QHQT
V/v viện trợ giúp Lào và Cu Ba

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2002

Kính gửi:

- Thông tấn xã Việt Nam,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Thông tấn xã Việt Nam (các công văn số: 299/TTX , ngày 18 tháng 9 năm 2002; 203/TTX , ngày 14 tháng 7 năm 2002) về việc viện trợ giúp Lào và Cu Ba, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, đồng ý Thông tấn xã Việt Nam thực hiện trợ giúp không hoàn lại một số trang thiết bị nghiệp vụ thông tấn cho Thông tấn xã Cu Ba Prensa Latina và Thông tấn xã Lào.

2. Giao Bộ Tài chính xem xét giải quyết theo thẩm quyền kinh phí mua một số trang thiết bị nghiệp vụ thông tấn viện trợ giúp Cu Ba.

3. Về dự án giúp Thông tấn xã Lào: Thông tấn xã Việt Nam trao đổi với phía đối tác Lào để trình Chính phủ Lào đưa vào nội dung Hiệp định cấp Chính phủ về hợp tác Việt - Lào trong thời gian tới theo các quy định tại Thỏa thuận và quy chế tài chính và quản lý các dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam giúp Chính phủ Lào đã ký ngày 15 tháng 01 năm 2002 tại Viêng-chăn (Lào).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý