BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5425/BTC-ĐT
V/v vốn thực hiện các dự án của tỉnh Lạng Sơn.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh LạngSơn.

Trả lời văn bản số 212/UBND-KTN ngày 18/3/2013 của Ủyban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bố trí vốn thanh toán khối lượng xây lắphoàn thành cho các dựán đầu tư xây dựng từ ngun dự phòng ngân sách trung ương năm2013 (theo Phiếu chuyển số 2542/VPCP-KTTH ngày 01/4/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc vốn thực hiệncác dự án của tỉnh Lạng Sơn); Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Quyết định số 1902/QĐ-TTg ngày 19/12/2012 của Thủ tướngChính phủ về việc giao kế hoạch vốnđầu tưphát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 và Quyết định số 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng BộKếhoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát trin nguồn Ngân sách nhà nước năm 2013 thì 02 dự án theo đề nghị của Tỉnh đãđược bố trí vốn từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu kế hoạch năm2013, cụ th:

- Dự án Đấu nối đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên (ĐH.02) với đường tuầntra biên giới: 26 t đồng;

- Dự án Đấu nối đường Na Sầm - Na Hình (ĐT.230) với đường tuần tra biên giới:21 tỷ đng.

Vì vậy, đề nghị Ủy bannhân dân tỉnh Lạng Sơn sử dụng vốnngân sách Trung ương đã hỗ trợ trong kế hoạch năm2013 và huy động các nguồn vốn hợp phápkhác để thực hiện dự án. Bộ Tài chính sẽ phối hợpvới các Bộ liên quan trình cấp có thm quyền xem xét hỗ trợ khi có ngun.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnhLạng Sơn biết và phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VT, ĐT.(10)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh