BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5428/TCT-HT
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Côngty cổ phần XNK y tế DOMESCO

Trảlời công văn số 1618/CV-DMC ngày 31/10/2007 của Công ty cổ phần XNK y tếDOMESCO về ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tạiđiểm 2c mục II Thông tư số 74/2000/TT-BTC ngày 19/7/2000 của Bộ Tài chính hướngdẫn quyết định số 39/2000/QĐ-TTg ngày 27/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ quyđịnh tạm thời ưu đãi thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán quy địnhnguyên tắc xử lý các ưu đãi về thuế TNDN: …“Nếu năm miễn thuế theo Luật thuếTNDN trùng với năm miễn thuế theo Quyết định 39/2000/QĐ-TTg thì được kéo dàithêm một năm

Nếutrong năm vừa được giảm thuế 50% theo Luật thuế TNDN vừa được giảm thuế 50%theo Quyết định 39/2000/QĐ-TTg thì được xác định 1 năm miễn thuế”.

Liênquan đến chính sách nêu trên, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn (công văn số 11924TC/CST ngày 20/10/2004): “Các tổ chức có chứng khoán được niêm yết lần đầutại Trung tâm giao dịch chứng khoán được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 2năm kể từ khi thực hiện niêm yết. Năm giảm thuế được xác định phù hợp với kỳtính thuế. Thời gian giảm thuế được tính liên tục kể từ kỳ tính thuế mà tổ chứccó chứng khoán được niêm yết. Trường hợp thời gian giảm thuế của năm đầu chưađủ 12 tháng do thời điểm niêm yết không xảy ra ngay từ đầu năm thì tổ chức niêmyết có quyền đăng ký với cơ quan thuế để tính thời gian giảm thuế trong kỳ tínhthuế tiếp theo. Trường hợp tổ chức niêm yết vẫn đang trong thời gian được miễnthuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN thì thời gian hưởng ưu đãi do cóchứng khoán được niêm yết được tính kể từ khi kết thúc thời hạn miễn thuế TNDNtheo quy định của Luật thuế TNDN”.

Vàtại công văn số 10997/BTC-CST ngày 8/9/2006 của Bộ Tài chính cũng đã hướng dẫn:“các tổ chức có chứng khoán niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán tạicác Trung tâm giao dịch chứng khoán trước ngày 01/01/2007 tiếp tục được hưởngưu đãi thuế TNDN theo công văn số 11924 TC/CST ngày 20/10/2004 và công văn số 5248/TC-CST ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính cho thời gian còn lại”.

Căncứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần XNK y tế DOMESCO thuộc đốitượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 64/2002/NĐ-CPngày 19/6/2002 của Chính phủ, được miễn thuế TNDN trong 02 năm (năm 2004 và năm2005), được giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo (năm 2006, năm2007 và năm 2008). Công ty có chứng khoán niêm yết lần đầu vào ngày 04/12/2006và được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 02 năm tiếp theo, kể từ khi kếtthúc thời hạn miễn thuế TNDN (năm 2005). Tổng hợp lại, Công ty cổ phần XNK y tếDOMESCO được miễn thuế TNDN 02 năm (năm 2006, năm 2007) do vừa được giảm 50%thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN, vừa giảm 50% thuế TNDN do có chứngkhoán niêm yết lần đầu và giảm 50% thuế TNDN năm 2008.

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty cổ phần XNK y tế DOMESCO biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đồng Tháp;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS, TTTĐ,
- Lưu: VT, HT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương