BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 543/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời công văn số 3925/CT-TTr ngày 16/9/2009 của Cục thuếtỉnh Thừa Thiên Huế hỏi về việc xác định thu nhập tính thuế TNDN, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

1) Đối với trường hợp của Công ty CP đầu tư và xây dựngVIWANSEEN- Huế:

Điểm 1.2 mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2007 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có hướng dẫn: Các khoản chi không tínhvào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế: "Các khoản chi khôngliên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tínhthuế".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty có phát sinh các chi phíquản lý từ năm 2004, năm 2005, năm 2006 và năm 2007 phát sinh doanh thu từ hoạtđộng chuyển quyền sử dụng đất của dự án dân cư Khu Kiểm Huệ. Như vậy các khoảnchi phí quản lý phát sinh trong năm 2004, năm 2005, năm 2006 không liên quanđến hoạt động chuyển quyền sử dụng đất phát sinh doanh thu năm 2007 do đó khôngcó căn cứ kết chuyển vào chi phí của hoạt động chuyển quyền sử dụng đất năm2007.

2) Đối với trường hợp của Công ty liên doanh khách sạn KimThành Huế.

- Điểm 8 mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế TNDN hướng dẫn: "cơ sở kinh doanh saukhi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế củanhững năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phátsinh lỗ.

Cơ sở kinh doanh khi phát sinh lỗ phải có kế hoạch chuyển lỗvà đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế. Cơ sở kinh doanh không đượcchuyển lỗ nếu không đăng ký với cơ quan thuế hoặc chuyển lỗ ngoài kế hoạch chuyểnlỗ đã đăng ký với cơ quan thuế".

- Điểm 2.1 mục IV Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC hướngdẫn: "Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với cơ sở kinh doanh phảikiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế cơ sở kinh doanh đượcmiễn thuế, giảm thuế, số lỗ cơ sở kinh doanh được trừ vào thu nhập chịu thuếtheo đúng điều kiện thực tế mà cơ sở kình doanh đáp ứng".

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Công ty có phát sinh cáckhoản lỗ năm 2003, 2004, 2005, 2006 thì phải đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơquan thuế và được chuyển lỗ theo số lỗ mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quanthuế. Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với cơ sở kinh doanh phải kiểmtra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế cơ sở kinh doanh được miễnthuế, giảm thuế, số lỗ cơ sở kinh doanh được trừ vào thu nhập chịu thuế theođúng điều kiện thục tế mà cơ sở kinh doanh đáp ứng.

3) Đối với trường hợp của Công ty cổ phần Du lịch xanh Huế -VNECO.

Điểm 2.16 mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC cóhướng dẫn: Các khoản chi không tính vào chi phí hợp lý khi xác đính thu nhậpchịu thuế: "Phần chi phí lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hoá,dịch vụ của các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính vượt mức lãi suất thựctế căn cứ vào hợp đồng vay. Phần chi phí lãi tiền vay của các đối tượng khácvượt mức lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay hoặc phần chi phí lãi tiềnvay vượt quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay cao nhất cùng thời điểm của tổ chứctín dụng mà cơ sở kinh doanh có quan hệ giao dịch".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì: Đề nghị Cục thuế Thừa ThiênHuế phối hợp với Cục thuế thành phố Đà Nẵng để xác định khoản tiền Công ty cổphần du lịch xanh Huế VNECO trích trả cho Tổng công ty cổ phần xây dựng điệnViệt Nam, nếu Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam được phép cho Công tycổ phần du lịch xanh Huế - VNECO vay vốn theo quy định cửa pháp luật nếu xácđịnh đây là khoản trả lãi tiền vay thì khi Tổng công ty cổ phần xây dựng điệnViệt Nam nhận được khoản tiền này phải hạch toán vào thu nhập khác và Công tycổ phần Du lịch xanh Huế - VNECO được tính vào chi phí khi xác định thu nhậpchịu thuế nếu có đầy đủ hoá đơn chứng từ và không vượt quá mức khống chế theoquy định nêu trên.

Nếu là hợp đồng góp vốn (đầu tư vốn) giữa Tổng công ty cổphần xây dựng điện Việt Nam và Công ty cổ phần du lịch xanh Huế - VNECO thìkhoản chi phí lãi vay sẽ không được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhậpchịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết vàcăn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật và điều kiện thực tế của đơn vịđể hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC;
- Lưu: VT, PC, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương