BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 543/TCT-CS
V/v: giao nhận, thanh toán Biên lai thuế nhà đất

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1923/CT-HC ngày 13/12/2007 của Cục Thuế thành phố Hải phòng về việc giao nhận,thanh toán Biên lai thuê nhà đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm10, Quyết định số 729/QĐ-TCT ngày 18/6/2007 của Tổng cục Thuế về việc quy địnhchức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế và chứcnăng, nhiệm vụ của các Đội Thuế thuộc Chi cục Thuế có quy định:

10.10 Đề xuấtquyết định uỷ nhiệm thu và đôn đốc uỷ nhiệm thu thực hiện thu nộp thuế theođúng quy định; giám sát công tác uỷ nhiệm thu, phát hiện kịp thời các dấu hiệuvi phạm để uốn nắn; đôn đốc uỷ nhiệm thu thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời vàoNgân sách, chống lạm thu, chống nợ đọng thuế (nếu có);”

Căn cứ hướng dẫnnêu trên thì việc uỷ nhiệm thu được giao toàn bộ cho các Đội Thuế liên xã, phường,thị trấn. Đội trưởng Đội Thuế tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng xã phường mà đềxuất phương án uỷ nhiệm thu phù hợp. Đồng thời, phân công cho cán bộ thuộc Độichịu trách nhiệm theo dõi giám sát công tác uỷ nhiệm thu để kịp thời uốn nắn nhữngsai sót.

Việc phân công đượctiến hành trên cơ sở bàn bạc, dân chủ và đội trưởng Đội Thuế liên xã phường chịutrách nhiệm chung trong việc quản lý uỷ nhiệm thu.

Việc giao nhận,thanh toán Biên lai thu thuế nhà đất và các loại biên lai, chứng từ thuế khácđược thực hiện theo quy định tại Quyết định số 30/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của BộTài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý sử dụng ấn chỉ thuế vàcác văn bản pháp luật khác có liên quan.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế thành phố Hải phòng được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ Pháp chế;
- Ban TVQT, HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương