THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 543/TTg-QHQT
Phê duyệt danh mục dự án HTKT "Tăng cường năng lực và thúc đẩy hiệu quả điều phối lập kế hoạch đầu tư hợp tác khu vực" do ADB viện trợ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư tại văn bản số 2081/BKHĐT-KTĐN ngày 02 tháng 4 năm 2013 về việc phê duyệtdanh mục dự án HTKT do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoànlại, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợkỹ thuật "Tăng cường năng lực và thúc đẩy hiệu quả điều phối lập kế hoạchđầu tư hợp tác khu vực" trị giá 900.000 USD (trong đó ADB viện trợ khônghoàn lại 800.000 USD), với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tưnêu tại văn bản trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ýkiến của các cơ quan, hoàn chỉnh văn kiện dự án và chịu trách nhiệm phê duyệtdự án HTKT nói trên theo đúng quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09tháng 11 năm 2006 của Chính phủ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Bộ, địaphương liên quan tổ chức thực hiện, bảo đảm mục tiêu đề ra.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làmviệc với ADB để ký văn bản tiếp nhận cho dự án HTKT nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải