BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5430/BNV-TCBC
V/v biên chế công chức, viên chức năm 2015

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Căn cứNghị quyết số 89/NQ-CP ngày 05/12/2014của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2014, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, BộNội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức doChính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập quán triệt, thực hiện nghiêm chủtrương củaChính phủ về quản lý biên chếcông chức, viên chức năm 2015 như sau:

- Không tăng thêmbiên chế công chức, viên chức năm 2015, kể cả thành lập thêm tổ chức mới hoặc giao bổ sung nhiệm vụ mới (trừtrường hợp được cấp có thẩm quyền lập thêm trường học, bệnh viện, mà không tựcân đối được biên chế).

- Trường hợp đượccấp có thẩm quyền lập thêm trường học, bệnh viện, mà không tự cân đối được biênchế, các Bộ, ngành chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng đề án vị trí việc làmđể xác định biên chế viên chức (số lượng người làm việc) và lập hồ sơ gửi Bộ Nộivụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủxem xét, quyết định.

- Chỉ tuyển dụngmới không quá 50% số biên chế nghỉ hưu và tinh giản, 50% còn lại trừ vào chỉtiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2015.

- Đẩy mạnh xâydựng Đề án xác định vị trí việc làm, tiêuchuẩn chức danh ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để kịp thờiban hành đồng bộ, thống nhất.

Trên đây là ý kiếncủa Bộ Nội vụ về biên chế công chức, viên chức năm 2015; đề nghị các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chứcdo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập thực hiện nghiêm theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu: VT, TCBC (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn