VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5431/VPCP-QHQT
V/v Đề án “Những ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha-2009”

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2009

Kính gửi:

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Các Bộ: Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

Xét đề nghị của Phòng Thương mạivà Công nghiệp Việt Nam (công văn số 1998/PTM-VP ngày 14 tháng 7 năm 2009), ýkiến của Bộ Tài chính (công văn số 10310/BTC-TCDN ngày 21 tháng 7 năm 2009),Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung tổng thể Đềán Chương trình “Những ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha-2009”. Phòng Thương mại vàCông nghiệp Việt Nam thống nhất lại với các Bộ, ngành liên quan việc phối hợptổ chức và tham gia vào các hoạt động cụ thể của Chương trình, nghiên cứu giảmbớt một số hoạt động theo hướng tập trung các hoạt động tại thành phố Madrid,đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

2. Kinh phí thực hiện như ý kiếnBộ Tài chính tại công văn số 10310/BTC-TCDN ngày 21 tháng 7 năm 2009 nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, các PTT;
- VPCP: BTCN, các Vụ: KGVX, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM




Nguyễn Xuân Phúc